ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 5

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2925/QĐ-UBND

Quận 5, ngày 09 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNGBỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦYBAN NHÂN DÂN QUẬN 5 KỲ ĐẦU THỐNG NHẤT TRONG CẢ NƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vềđiều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máycủa Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dânhuyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ, quy định chi tiết thihành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhândân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóavăn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số16/2013/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tưpháp quận 5 tại Tờ trình số 1001/TTr-TP ngày 02 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố kết quả hệ thống hóa văn bản năm 2013 (theo Danh mụcđính kèm):

- Tập hệ thốnghóa văn bản quy phạm pháp luật;

- Danh mụctổng hợp văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa;

- Danh mục vănbản hết hiệu lực toàn bộ;

- Danh mục vănbản còn hiệu lực.

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận chịu trách nhiệm niêm yết kếtquả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại trụ sở Ủy ban nhân dân Quận vàđăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 5, Thủ trưởng các phòng, ban,đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Phường quận 5 và các tổ chức, cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Thảo

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠMPHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲHỆ THỐNG HÓA NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2014 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân quận 5)

Số TT

Tên văn bản

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Ghi chú

1

Nghị quyết

11/2006/NQ-HĐND

21/11/2006

Về công nhận kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp Phường

2

Nghị quyết

05/2007/NQ-HĐND

17/7/2007

Về lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010), quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 của quận 5.

3

Nghị quyết

01/2009/NQ-HĐND

21/4/2009

Về Tổng kết hoạt động HĐND quận 5 khóa IX nhiệm kỳ 2004- 2009.

4

Quyết định

996/2002/QĐ-UB

26/02/2002

V/v ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của lực lượng thu gom rác dân lập trên địa bàn quận.

5

Quyết định

2827/2002/QĐ-UB

27/6/2002

V/v ban hành quy chế Giải truyền thống nhà giáo quận 5

6

Quyết định

5193/2002/QĐ-UB

05/12/2002

V/v ban hành quy định tạm thời về nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ phó Tổ dân phố phụ trách công tác thanh niên.

7

Quyết định

6852/2002/QĐ-UB

23/12/2002

V/v ban hành quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ phát triển kinh tế và cung ứng lao động Q.5

8

Quyết định

29/2006/QĐ-UB

25/7/2006

QĐ v/v ban hành Quy chế về tổ chức hoạt động của Ban Biên tập thông tin điện tử quận 5

9

Quyết định

30/2006/QĐ-UB

12/9/2006

QĐ v/v ban hành Quy định quản lý, sử dụng mạng và các dịch vụ cơ bản trên mạng vi tính quận 5

10

Quyết định

31/2006/QĐ-UB

12/9/2006

QĐ v/v ban hành Quy định về trình tự giải quyết các văn bản hành chính, chế độ báo cáo của các đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 15 phường

11

Quyết định

32/2006/QĐ-UB

28/9/2006

QĐ về thực hiện chế độ tụ, tụ chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân phường

12

Quyết định

04/2007/QĐ -UBND

12/3/2007

Ban hành Quy chế tổ chức các cuộc họp của UBND/Q.5

13

Quyết định

03/2009/QĐ -UBND

24/8/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận 5

14

Quyết định

05/2009/QĐ -UBND

01/9/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận 5

15

Quyết định

06/2009/QĐ -UBND

01/9/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận 5

16

Quyết định

07/2009/QĐ -UBND

09/9/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 5

17

Quyết định

08/2009/QĐ -UBND

07/12/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 5

18

Quyết định

09/2009/QĐ -UBND

17/12/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận 5

19

Quyết định

01/2010/QĐ -UBND

21/01/2010

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 5

20

Quyết định

02/2010/QĐ- UBND

05/02/2010

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận 5

21

Quyết định

03/2010/QĐ- UBND

05/02/2010

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 5

22

Quyết định

04/2010/QĐ- UBND

26/4/2010

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 5

23

Quyết định

05/2010/QĐ- UBND

28/4/2010

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 5

24

Quyết định

06/2010/QĐ- UBND

09/6/2010

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 5

25

Quyết định

07/2010/QĐ- UBND

31/8/2010

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa quận 5

26

Quyết định

08/2010/QĐ- UBND

31/12/2010

V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên&Môi trường quận 5

27

Quyết định

01/2011/QĐ- UBND

23/3/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận 5

28

Quyết định

02/2011/QĐ- UBND

07/7/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tài chính- Kế hoạch quận 5

29

Quyết định

03/2011/QĐ- UBND

18/8/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận 5

30

Quyết định

04/2011/QĐ- UBND

28/9/2011

Bãi bỏ văn bản do UBND quận 5 ban hành

31

Quyết định

05/2011/QĐ- UBND

23/12/2011

Ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh và nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận 5

32

Quyết định

01/2012/QĐ -UBND

24/8/2012

Bãi bỏ văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành

33

Quyết định

02/2012/QĐ- UBND

28/9/2012

Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn quận 5

34

Quyết định

03/2012/QĐ- UBND

24/12/2012

Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ các cơ quan, tổ chức thuộc quận 5

35

Quyết định

01/2013/QĐ -UBND

07/6/2013

Bãi bỏ văn bản.

36

Quyết định

02/2013/QĐ- UBND

13/9/2013

V/v ban hành quy chế Giải truyền thống Trần Văn Kiểu

Tổng số: 36 văn bản

ỦYBAN NHÂN DÂN QUẬN 5

DANH MỤC

VĂNBẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 HẾT HIỆULỰC TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2014 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân quận 5)

Số TT

Tên văn bản

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Ngày hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

1

Nghị quyết

03/3/1992

Tổng kết hoạt động năm 1991 của quận và dự kiến chương trình công tác năm 1992

01/01/1993

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

2

Nghị quyết

05/5/1992

Sơ kết hoạt động quý I/1992 và dự kiến chương trình công tác quý II/1992

01/01/1993

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

3

Nghị quyết

28/7/1992

Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 1992 và chương trình công tác quý III/1992 của quận 5

01/01/1993

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

4

Nghị quyết

20/10/1992

Sơ kết hoạt động quý III/1992 và dự kiến chương trình công tác quý IV/1992

01/01/1993

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

5

Nghị quyết

10/02/1993

Tổng kết hoạt động năm 1992 của quận và thông qua chương trình công tác năm 1993

01/01/1994

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

6

Nghị quyết

25/5/1993

Sơ kết hoạt động quý I/1993 và chương trình công tác quý II/1993

01/01/1994

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

7

Nghị quyết

29/7/1993

Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 1993 và chương trình công tác quý III/1993 của quận 5

01/01/1994

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

8

Nghị quyết

26/11/1993

Sơ kết hoạt động quý III/1993 của quận và chương trình công tác quý IV/1993

01/01/1994

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

9

Nghị quyết

26/01/1994

Tổng kết hoạt động năm 1993 và chương trình công tác năm 1994 và quý I/1994 của quận

01/01/1995

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

10

Nghị quyết

12/5/1994

Sơ kết hoạt động quý I/1994 của quận và chương trình công tác quý II/1994

01/01/1995

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

11

Nghị quyết

05/8/1994

Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 1994 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 1994 của Quận

01/01/1995

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

12

Nghị quyết

02/NQ-HĐ

23/02/1995

Tổng kết hoạt động năm 1994 của quận và chương trình công tác năm 1995 trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, HĐND...

01/01/1996

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

13

Nghị quyết

03/NQ-HĐ

21/7/1995

Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 1995 của quận và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 1995

01/01/1996

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

14

Nghị quyết

10/02/1996

Tổng kết hoạt động năm 1995 của quận trên các mặt kinh tế - văn hóa - xã hội, HĐND, TAND, VKSND và chương trình công tác năm 1996

01/01/1997

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

15

Nghị quyết

02/NQ-HĐ

31/7/1996

Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 1996 của quận và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 1996 trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội

01/01/1997

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

16

Nghị quyết

03/NQ-HĐ ND

28/12/1996

Chương trình thực hiện hiện đại hóa và phát triển công nghiệp trên địa bàn quận 5 từ năm 1996 đến năm 2000

01/01/2001

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

17

Nghị quyết

04/NQ-HĐND

28/12/1996

Kế hoạch thực hiện đấu tranh chống tham nhũng năm 1997 của quận 5

01/01/1998

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

18

Nghị quyết

01/NQ-HĐND

31/01/1997

Thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 1996, phương hướng nhiệm vụ năm 1997

01/01/1998

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

19

Nghị quyết

02/NQ-HĐ ND

06/5/1997

V/v thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 về khoa học và công nghệ

01/01/2011

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

20

Nghị quyết

03/NQ-HĐ ND

06/5/1997

V/v thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 về giáo dục - đào tạo

01/01/2011

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

21

Nghị quyết

05/NQ-HĐND

31/7/1997

Thông qua báo cáo tổng kết công tác 6 tháng đầu năm 1997, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1997

01/01/1998

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

22

Nghị quyết

06/NQ-HĐND

31/7/1997

Đề án thực hiện đảm bảo giảm mật độ dân số hiện hữu tại quận 5 đến năm 2000

01/01/2001

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

23

Nghị quyết

01/NQ-HĐND

15/01/1998

Thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 1997, phương hướng nhiệm vụ năm 1998

01/01/1999

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

24

Nghị quyết

02/NQ-HĐ ND

15/01/1998

Về “Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trong sạch vững mạnh” tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

01/01/2001

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

25

Nghị quyết

03/NQ-HĐ ND

31/7/1998

Về quyết toán ngân sách năm 1996, thu chi ngân sách năm 1997, phê duyệt dự toán ngân sách năm 1998

01/01/1999

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

26

Nghị quyết

04/NQ-HĐND

31/7/1998

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng cơ bản và chỉnh trang đô thị đến năm 2000

01/01/2001

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

27

Nghị quyết

05/NQ-HĐND

31/7/1998

Về nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 1998

01/01/1999

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

28

Nghị quyết

06/NQ-HĐND

31/7/1998

V/v tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa VIII về tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, cần kiệm để công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đến năm 2000

01/01/2001

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

29

Nghị quyết

01/NQ-HĐND

26/01/1999

Về thu chi ngân sách

01/01/2000

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

30

Nghị quyết

02/NQ-HĐ ND

26/01/1999

Về nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội quận năm 1999

01/01/2000

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

31

Nghị quyết

02-NQ/HĐND

23/7/1999

Về kế hoạch kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 1999

01/01/2000

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

32

Nghị quyết

03/NQ-HĐ ND

14/9/1999

Tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân quận 5 nhiệm kỳ 1994 - 1999

01/01/2000

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

33

Nghị quyết

01/2000/NQ-HĐND

11/01/2000

Về nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội Quận năm 2000

01/01/2001

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

34

Nghị quyết

02/2000/NQ-HĐND

11/01/2000

Về thu chi ngân sách.

01/01/2001

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

35

Nghị quyết

03/2000/NQ-HĐND

14/7/2000

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội Quận trong 6 tháng cuối năm 2000

01/01/2001

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

36

Nghị quyết

01/2001/NQ-HĐND

05/01/2001

Về nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội Quận năm 2001

01/01/2002

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

37

Nghị quyết

02/2001/NQ-HĐND

05/01/2001

Về thu chi ngân sách

01/01/2002

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

38

Nghị quyết

04/2001/NQ-HĐND

17/7/2001

Về nhiệm vụ KT-XH quận trong 6 tháng cuối năm 2001

01/01/2002

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

39

Nghị quyết

01/2002/NQ-HĐ ND

08/01/2002

Về nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội quận năm 2002

01/01/2003

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

40

Nghị quyết

02/2002/NQ-HĐ ND

08/01/2002

Về thu chi ngân sách

01/01/2003

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

41

Nghị quyết

03/2002/NQ-HĐ ND

05/7/2002

V/v triển khai kế hoạch sắp xếp mở rộng chợ thực phẩm An Đông tại 96 Hùng Vương Q5

01/01/2003

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

42

Nghị quyết

04/2002/NQ-HĐ ND

24/7/2002

Về nhiệm vụ KT-XH quận trong 6 tháng cuối năm 2002

01/01/2003

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

43

Nghị quyết

01/2003/NQ-HĐ ND

17/01/2003

Về nhiệm vụ kế hoạch KT-XH quận năm 2003

01/01/2004

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

44

Nghị quyết

02/2003/NQ-HĐ ND

17/01/2003

Về thu chi ngân sách

01/01/2004

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

45

Nghị quyết

06/2003/NQ-HĐ ND

30/7/2003

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2003

01/01/2004

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

46

Nghị quyết

07/2003/NQ-HĐ ND

12/12/2003

Dự toán và phân bổ ngân sách (năm 2004)

01/01/2005

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

47

Nghị quyết

01/2004/NQ-HĐND

02/01/2004

Về nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội Quận năm 2004

01/01/2005

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

48

Nghị quyết

02/2004/NQ-HĐND

24/02/2004

V/v Tổng kết hoạt động HĐND quận 5 khóa VIII nhiệm kỳ 1999 - 2004.

01/01/2005

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

49

Nghị quyết

12/2004/NQ-HĐ

21/5/2004

Kỳ họp lần thứ nhất HĐND quận 5 khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009

01/01/2010

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

50

Nghị quyết

13/2004/NQ-HĐND

23/7/2004

Về quyết toán ngân sách năm 2003

01/01/2005

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

51

Nghị quyết

14/2004/NQ-HĐND

23/7/2004

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2004

01/01/2005

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

52

Nghị quyết

15/2004/NQ-HĐ

20/12/2004

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2005

01/01/2006

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

53

Nghị quyết

16/2004/NQ-HĐ

20/12/2004

Về Dự toán và phân bổ ngân sách năm 2005

01/01/2006

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

54

Nghị quyết

17/2004/NQ-NĐ

20/12/2004

Về chương trình giám sát của HĐND quận năm 2005

01/01/2006

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

55

Nghị quyết

02/2005/NQ-HĐ

08/7/2005

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2005

01/01/2006

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

56

Nghị quyết

03/2005/NQ-HĐ

08/7/2005

Về quyết toán ngân sách năm 2004

01/01/2006

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

57

Nghị quyết

04/2005/NQ-HĐND

12/12/2005

Về thực hiện ngân sách năm 2005. Dự toán và phân bổ ngân sách năm 2006.

01/01/2007

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

58

Nghị quyết

05/2005/NQ-HĐND

27/12/2005

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006

01/01/2007

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

59

Nghị quyết

06/2005/NQ-HĐND

27/12/2005

Về chương trình giám sát của HĐND quận 5 năm 2006

01/01/2007

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

60

Nghị quyết

03/2006/NQ-HĐND

18/7/2006

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006

01/01/2007

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

61

Nghị quyết

04/2006/NQ-HĐND

18/7/2006

Về quyết toán ngân sách năm 2005

01/01/2007

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

62

Nghị quyết

15/2006/NQ-HĐND

20/12/2006

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007

01/01/2008

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

63

Nghị quyết

16/2006/NQ-HĐND

20/12/2006

Về thực hiện ngân sánh năm 2006. Dự toán và phân bổ ngân sách năm 2007.

01/01/2008

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

64

Nghị quyết

17/2006/NQ-HĐND

20/12/2006

V/v quy hoạch một số ngành nghề TM-DV trong lĩnh vực VH - XH trên địa bàn quận 5 giai đoạn 2006-2007 và đến 2010

01/01/2011

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

65

Nghị quyết

18/2006/NQ-HĐND

20/12/2006

Về chương trình giám sát của HĐND Q5 năm 2007.

01/01/2008

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

66

Nghị quyết

01/2007/NQ-HĐND

17/7/2007

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007.

01/01/2008

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

67

Nghị quyết

02/2007/NQ-HĐND

17/7/2007

Về quyết toán ngân sách năm 2006.

01/01/2008

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

68

Nghị quyết

03/2007/NQ-HĐND

17/7/2007

Về xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn quận 5 giai đoạn 2006-2010

01/01/2011

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

69

Nghị quyết

04/2007/NQ-HĐND

17/7/2007

Về xây dựng quy hoạch cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 5 giai đoạn 2006-2010

01/01/2011

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

70

Nghị quyết

06/2007/NQ-HĐND

18/12/2007

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008

01/01/2009

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

71

Nghị quyết

07/2007/NQ-HĐND

18/12/2007

Về thực hiện ngân sách năm 2007. Dự toán ngân sách năm 2008

01/01/2009

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

72

Nghị quyết

08/2007/NQ-HĐND

18/12/2007

Về chương trình giám sát của HĐND Q5 năm 2008.

01/01/2009

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

73

Nghị quyết

01/2008/NQ-HĐND

14/7/2008

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008.

01/01/2009

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

74

Nghị quyết

02/2008/NQ-HĐND

14/7/2008

Về quyết toán ngân sách năm 2007

01/01/2009

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

75

Nghị quyết

04/2008/NQ-HĐND

14/7/2008

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009

01/01/2010

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

76

Nghị quyết

05/2008/NQ-HĐND

22/12/2008

Về thực hiện ngân sách năm 2008. Dự toán ngân sách năm 2009

01/01/2010

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

77

Nghị quyết

06/2008/NQ-HĐND

22/12/2008

Về chương trình giám sát của HĐND Q5 năm 2009.

01/01/2010

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

78

Chỉ thị

11/CT-UB

19/10/1995

V/v đẩy mạnh công tác chống tham nhũng trên địa bàn quận 5.

14/6/2013

Được bãi bỏ theo QĐ số 01/2013/QĐ -UBND ngày 07/6/2013 của UBND/Q5.

79

Quyết định

6203/2001/QĐ-UB

03/7/2001

V/v ban hành quy chế tạm thời về hoạt động của Khu dân cư văn hóa - Khu dân cư xuất sắc trên địa bàn quận 5.

14/6/2013

Được bãi bỏ theo QĐ số 01/2013/QĐ -UBND ngày 07/6/2013 của UBND/Q5

80

Quyết định

29/2007/QĐ-UBND

14/12/2007

Về thành lập và ban hành Quy chế Thanh tra Xây dựng quận 5 và Thanh tra Xây dựng 15 phường

14/6/2013

Được bãi bỏ theo QĐ số 01/2013/QĐ -UBND ngày 07/6/2013 của UBND/Q5.

81

Quyết định

7613/2002/QĐ-UB

31/12/2002

V/v ban hành quy chế Giải truyền thống Trần Văn Kiểu quận 5.

20/9/2013

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2013/QĐ- UBND ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 5 về ban hành quy chế Giải truyền thống Trần Văn Kiểu.

Tổng số: 81 văn bản

ỦYBAN NHÂN DÂN QUẬN 5

DANH MỤC

CÁCVĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 THUỘCĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Chủtịch Ủy ban nhân dân quận 5)

Số TT

Tên văn bản

Số, kýhiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Ghi chủ

1

Nghị quyết

03/3/1992

Tổng kết hoạt động năm 1991 của quận và dự kiến chương trình công tác năm 1992

2

Nghị quyết

05/5/1992

Sơ kết hoạt động quý I/1992 và dự kiến chương trình công tác quý II/1992

3

Nghị quyết

28/7/1992

Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 1992 và chương trình công tác quý III/1992 của quận 5

4

Nghị quyết

20/10/1992

Sơ kết hoạt động quý III/1992 và dự kiến chương trình công tác quý IV/1992

5

Nghị quyết

10/02/1993

Tổng kết hoạt động năm 1992 của quận và thông qua chương trình công tác năm 1993

6

Nghị quyết

25/5/1993

Sơ kết hoạt động quý I/1993 và chương trình công tác quý II/1993

7

Nghị quyết

29/7/1993

Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 1993 và chương trình công tác quý III/1993 của quận 5

8

Nghị quyết

26/11/1993

Sơ kết hoạt động quý III/1993 của quận và chương trình công tác quý IV/1993

9

Nghị quyết

26/01/1994

Tổng kết hoạt động năm 1993 và chương trình công tác năm 1994 và quý I/1994 của quận

10

Nghị quyết

12/5/1994

Sơ kết hoạt động quý I/1994 của quận và chương trình công tác quý II/1994

11

Nghị quyết

05/8/1994

Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 1994 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 1994 của Quận

12

Nghị quyết

02/NQ-HĐ

23/02/1995

Tổng kết hoạt động năm 1994 của quận và chương trình công tác năm 1995 trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, HĐN

13

Nghị quyết

03/NQ-HĐ

21/7/1995

Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 1995 của quận và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 1995

14

Nghị quyết

10/02/1996

Tổng kết hoạt động năm 1995 của quận trên các mặt kinh tế - văn hóa - xã hội, HĐND, TAND, VKSND và chương trình công tác năm 1996

15

Nghị quyết

02/NQ-HĐ

31/7/1996

Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 1996 của quận và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 1996 trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội

16

Nghị quyết

03/NQ-HĐ ND

28/12/1996

Chương trình thực hiện hiện đại hóa và phát triển công nghiệp trên địa bàn quận 5 từ năm 1996 đến năm 2000

17

Nghị quyết

04/NQ-HĐND

28/12/1996

Kế hoạch thực hiện đấu tranh chống tham nhũng năm 1997 của quận 5

18

Nghị quyết

01/NQ-HĐND

31/01/1997

Thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 1996, phương hướng nhiệm vụ năm 1997

19

Nghị quyết

02/NQ-HĐ ND

06/5/1997

V/v thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 về khoa học và công nghệ

20

Nghị quyết

03/NQ-HĐ ND

06/5/1997

V/v thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 về giáo dục - đào tạo

21

Nghị quyết

05/NQ-HĐND

31/7/1997

Thông qua báo cáo tổng kết công tác 6 tháng đầu năm 1997, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1997

22

Nghị quyết

06/NQ-HĐND

31/7/1997

Đề án thực hiện đảm bảo giảm mật độ dân số hiện hữu tại quận 5 đến năm 2000

23

Nghị quyết

01/NQ-HĐND

15/01/1998

Thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 1997, phương hướng nhiệm vụ năm 1998

24

Nghị quyết

02/NQ-HĐ ND

15/01/1998

Về “Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trong sạch vững mạnh” tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

25

Nghị quyết

03/NQ-HĐ ND

31/7/1998

Về quyết toán ngân sách năm 1996, thu chi ngân sách năm 1997, phê duyệt dự toán ngân sách năm 1998

26

Nghị quyết

04/NQ-HĐND

31/7/1998

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng cơ bản và chỉnh trang đô thị đến năm 2000

27

Nghị quyết

05/NQ-HĐND

31/7/1998

Về nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 1998

28

Nghị quyết

06/NQ-HĐND

31/7/1998

V/v tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa VIII về tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, cần kiệm để công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đến năm 2000

29

Nghị quyết

01/NQ-HĐND

26/01/1999

Về thu chi ngân sách

30

Nghị quyết

02/NQ-HĐ ND

26/01/1999

Về nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội quận năm 1999

31

Nghị quyết

02-NQ/HĐND

23/7/1999

Về kế hoạch kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 1999

32

Nghị quyết

03/NQ-HĐ ND

14/9/1999

Tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân quận 5 nhiệm kỳ 1994 - 1999

33

Nghị quyết

01/2000/NQ-HĐND

11/01/2000

Về nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội Quận năm 2000

34

Nghị quyết

02/2000/NQ-HĐND

11/01/2000

Về thu chi ngân sách.

35

Nghị quyết

03/2000/NQ-HĐND

14/7/2000

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội Quận trong 6 tháng cuối năm 2000

36

Nghị quyết

01/2001/NQ-HĐND

05/01/2001

Về nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội Quận năm 2001

37

Nghị quyết

02/2001/NQ-HĐND

05/01/2001

Về thu chi ngân sách

38

Nghị quyết

04/2001/NQ-HĐND

17/7/2001

Về nhiệm vụ KT-XH quận trong 6 tháng cuối năm 2001

39

Nghị quyết

01/2002/NQ-HĐ ND

08/01/2002

Về nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội quận năm 2002

40

Nghị quyết

02/2002/NQ-HĐ ND

08/01/2002

Về thu chi ngân sách

41

Nghị quyết

03/2002/NQ-HĐ ND

05/7/2002

V/v triển khai kế hoạch sắp xếp mở rộng chợ thực phẩm An Đông tại 96 Hùng Vương Q5

42

Nghị quyết

04/2002/NQ-HĐ ND

24/7/2002

Về nhiệm vụ KT-XH quận trong 6 tháng cuối năm 2002

43

Nghị quyết

01/2003/NQ-HĐ ND

17/01/2003

Về nhiệm vụ kế hoạch KT-XH quận năm 2003

44

Nghị quyết

02/2003/NQ-HĐ ND

17/01/2003

Về thu chi ngân sách

45

Nghị quyết

06/2003/NQ-HĐ ND

30/7/2003

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2003

46

Nghị quyết

07/2003/NQ-HĐ ND

12/12/2003

Dự toán và phân bổ ngân sách (năm 2004)

47

Nghị quyết

01/2004/NQ-HĐND

02/01/2004

Về nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội Quận năm 2004

48

Nghị quyết

02/2004/NQ-HĐND

24/02/2004

V/v Tổng kết hoạt động HĐND quận 5 khóa VIII nhiệm kỳ 1999 - 2004.

49

Nghị quyết

12/2004/NQ-HĐ

21/5/2004

Kỳ họp lần thứ nhất HĐND quận 5 khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2009

50

Nghị quyết

13/2004/NQ-HĐND

23/7/2004

Về quyết toán ngân sách năm 2003

51

Nghị quyết

14/2004/NQ-HĐND

23/7/2004

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2004

52

Nghị quyết

15/2004/NQ-HĐ

20/12/2004

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2005

53

Nghị quyết

16/2004/NQ-HĐ

20/12/2004

Về Dự toán và phân bổ ngân sách năm 2005

54

Nghị quyết

17/2004/NQ-NĐ

20/12/2004

Về chương trình giám sát của HĐND quận năm 2005

55

Nghị quyết

02/2005/NQ-HĐ

08/7/2005

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2005

56

Nghị quyết

03/2005/NQ-HĐ

08/7/2005

Về quyết toán ngân sách năm 2004

57

Nghị quyết

04/2005/NQ-HĐND

12/12/2005

Về thực hiện ngân sách năm 2005. Dự toán và phân bổ ngân sách năm 2006.

58

Nghị quyết

05/2005/NQ-HĐND

27/12/2005

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006

59

Nghị quyết

06/2005/NQ-HĐND

27/12/2005

Về chương trình giám sát của HĐND quận 5 năm 2006

60

Nghị quyết

03/2006/NQ-HĐND

18/7/2006

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006

61

Nghị quyết

04/2006/NQ-HĐND

18/7/2006

Về quyết toán ngân sách năm 2005

62

Nghị quyết

11/2006/NQ-HĐND

21/11/2006

Về công nhận kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp Phường

63

Nghị quyết

15/2006/NQ-HĐND

20/12/2006

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007

64

Nghị quyết

16/2006/NQ-HĐND

20/12/2006

Về thực hiện ngân sánh năm 2006. Dự toán và phân bổ ngân sách năm 2007.

65

Nghị quyết

17/2006/NQ-HĐND

20/12/2006

V/v quy hoạch một số ngành nghề TM-DV trong lĩnh vực VH - XH trên địa bàn quận 5 giai đoạn 2006- 2007 và đến 2010

66

Nghị quyết

18/2006/NQ-HĐND

20/12/2006

Về chương trình giám sát của HĐND Q5 năm 2007.

67

Nghị quyết

01/2007/NQ-HĐND

17/7/2007

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007.

68

Nghị quyết

02/2007/NQ-HĐND

17/7/2007

Về quyết toán ngân sách năm 2006.

69

Nghị quyết

03/2007/NQ-HĐND

17/7/2007

Về xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn quận 5 giai đoạn 2006 - 2010

70

Nghị quyết

04/2007/NQ-HĐND

17/7/2007

Về xây dựng quy hoạch cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 5 giai đoạn 2006 -2010

71

Nghị quyết

05/2007/NQ-HĐND

17/7/2007

Về lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010), quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 của quận 5.

72

Nghị quyết

06/2007/NQ-HĐND

18/12/2007

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008

73

Nghị quyết

07/2007/NQ-HĐND

18/12/2007

Về thực hiện ngân sách năm 2007. Dự toán ngân sách năm 2008

74

Nghị quyết

08/2007/NQ-HĐND

18/12/2007

Về chương trình giám sát của HDND Q5 năm 2008.

75

Nghị quyết

01/2008/NQ-HĐND

14/7/2008

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008.

76

Nghị quyết

02/2008/NQ-HĐND

14/7/2008

Về quyết toán ngân sách năm 2007

77

Nghị quyết

04/2008/NQ-HĐND

14/7/2008

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009

78

Nghị quyết

05/2008/NQ-HĐND

22/12/2008

Về thực hiện ngân sách năm 2008. Dự toán ngân sách năm 2009.

79

Nghị quyết

06/2008/NQ-HĐND

22/12/2008

Về chương trình giám sát của HDND Q5 năm 2009.

80

Nghị quyết

01/2009/NQ-HĐND

21/4/2009

về Tổng kết hoạt động HĐND quận 5 khóa IX nhiệm kỳ 2004- 2009.

81

Chỉ thị

11/CT-UB

19/10/1995

V/v đẩy mạnh công tác chống tham nhũng trên địa bàn quận 5.

82

Quyết định

6203/2001/QĐ-UB

03/7/2001

V/v ban hành quy chế tạm thời về hoạt động của Khu dân cư văn hóa - Khu dân cư xuất sắc trên địa bàn quận 5.

83

Quyết định

996/2002/QĐ-UB

26/02/2002

V/v ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của lực lượng thu gom rác dân lập trên địa bàn quận.

84

Quyết định

2827/2002/QĐ-UB

27/6/2002

V/v ban hành quy chế Giải truyền thống nhà giáo quận 5

85

Quyết định

5193/2002/QĐ-UB

05/12/2002

V/v ban hành quy định tạm thời về nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ phó Tố dân phố phụ trách công tác thanh niên.

86

Quyết định

6852/2002/QĐ-UB

23/12/2002

V/v ban hành quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ phát triển kinh tế và cung ứng lao động Q.5

87

Quyết định

7613/2002/QĐ-ƯB

31/12/2002

V/v ban hành quy chế Giải truyền thống Trần Văn Kiểu quận 5.

88

Quyết định

29/2006/QĐ-UB

25/7/2006

QĐ v/v ban hành Quy chế về tổ chức hoạt động của Ban Biên tập thông tin điện tử quận 5

89

Quyết định

30/2006/QĐ-UB

12/9/2006

QĐ v/v ban hành Quy định quản lý, sử dụng mạng và các dịch vụ cơ bản trên mạng vi tính quận 5

90

Quyết định

31/2006/QĐ-UB

12/9/2006

QĐ v/v ban hành Quy định về trình tự giải quyết các văn bản hành chính, chế độ báo cáo của các đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 15 phường

91

Quyết định

32/2006/QĐ-UB

28/9/2006

QĐ về thực hiện chế độ tự, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân phường

92

Quyết định

04/2007/QĐ -UBND

12/3/2007

Ban hành Quy chế tổ chức các cuộc họp của UBND/Q.5

93

Quyết định

29/2007/QĐ-UBND

14/12/2007

về thành lập và ban hành Quy chế Thanh tra Xây dựng quận 5 và Thanh tra Xây dựng 15 phường

94

Quyết định

03/2009/QĐ -UBND

24/8/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận 5

95

Quyết định

05/2009/QĐ -UBND

01/9/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận 5

96

Quyết định

06/2009/QĐ -UBND

01/9/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thưong binh và Xã hội quận 5

97

Quyết định

07/2009/QĐ -UBND

09/9/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 5

98

Quyết định

08/2009/QĐ -UBND

07/12/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 5

99

Quyết định

09/2009/QĐ -UBND

17/12/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận 5

100

Quyết định

01/2010/QĐ -UBND

21/01/2010

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 5

101

Quyết định

02/2010/QĐ- UBND

05/02/2010

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận 5

102

Quyết định

03/2010/QĐ- UBND

05/02/2010

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 5

103

Quyết định

04/2010/QĐ- UBND

26/4/2010

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 5

104

Quyết định

05/2010/QĐ- UBND

28/4/2010

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 5

105

Quyết định

06/2010/QĐ- UBND

09/6/2010

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 5

106

Quyết định

07/2010/QĐ- UBND

31/8/2010

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa quận 5

107

Quyết định

08/2010/QĐ- UBND

31/12/2010

V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên&Môi trường quận 5

108

Quyết định

01/2011/QĐ- UBND

23/3/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận 5

109

Quyết định

02/2011/QĐ- UBND

07/7/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tài chính - Kế hoạch quận 5

110

Quyết định

03/2011/QĐ- UBND

18/8/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận 5

111

Quyết định

04/2011/QĐ- UBND

28/9/2011

Bãi bỏ văn bản do UBND quận 5 ban hành

112

Quyết định

05/2011/QĐ- UBND

23/12/2011

Ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh và noi để phế thải vật liệu xây dựng hên địa bàn quận 5

113

Quyết định

01/2012/QĐ - UBND

24/8/2012

Bãi bỏ văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành

114

Quyết định

02/2012/QĐ- UBND

28/9/2012

Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn quận 5

115

Quyết định

03/2012/QĐ- UBND

24/12/2012

Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ các cơ quan, tổ chức thuộc quận 5

116

Quyết định

01/2013/QĐ - UBND

07/6/2013

Bãi bỏ văn bản.

117

Quyết định

02/2013/QĐ- UBND

13/9/2013

V/v ban hành quy chế Giải truyền thống Trần Văn Kiểu

Tổng số: 117 văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5