ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền tuyển dụng viên chức thuộc
ngành giáo dục và đào tạo do cấp huyện quản lý.

____________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 1 16/2003/NĐ-CP vềtuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008 của UBNDtỉnh về việc ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Long An;

Theo đề nghị tại văn bản số 853/SNV-TCCC ngày 08/10/2010 cùa SởNội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền UBND các huyện, thành phố thực hiện việc tuyển dụng viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo do cấp huyện quản lý đối với các ngạch sau đây:

1. Giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở.

2. Viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện, thành phố làm công tác thiết bị, thí nghiệm, thư viện, y tế, văn phòng.

Việc tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo vẫn thực hiện theo quy đinh hiện hành.

Điều 2. Nguyên tắc và quy trình tuyển dụng nhu sau:

1. Nguyên tắc tuyển dụng:

Tổ chức tuyển dụng các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo do UBND các huyện, thành phố quản lý phải đảm bảo đúng trình tự thủ tục, cơ cấu bộ môn và định mức chỉ tiêu biên chế.

2. Quy trình tuyển dụng:

- UBND huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng Đề án tuyển dụng viên chức theo quy định tại Điều 1 Quyết định này (do Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng với Phòng Nội vụ phối hợp thực hiện) và dự kiến thành phần Hội đồng tuyển dụng của đơn vị, gửi Sở Nội vụ thẩm định truớc ngày 10/5 hàng năm.

- Sở Nội vụ thẩm định Đề án tuyển dụng của huyện, thành phố truớc ngày 10/6; trình UBND tỉnh phê duyệtvà thông báo để Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng truớc ngày 20/6 (nếu có vấn đề chưa thống nhất thì báo cáo UBND tỉnh quyết định).

- UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện việc tuyển dụng viên chức theo Đề án đuợc phê duyệt, thống nhất thời gian từ ngày 01/7 đến ngày 01/8; sau đó lập báo cáo kết quả kèm danh sách trúng tuyển thông qua Sở Nội vụ đề nghị UBND tinh quyết định công nhận từ ngày 10/8 đến ngày 20/8.

- Căn cứ quyết định của UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố ra quyết định tuyển dụng cụ thể truớc ngày 25/8.

Điều 3. Sở Nội vụ làm nhiệm vụ thẩm định, tham muu đề xuất UBND tỉnh quyết định công việc theo khoản 2 Điều 2 Quyết định này; đồng thời theo dõi, huớng dẫn, kiểm tra việc thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ truởng Sở ngành liên quan và Chù tịch UBND các huyện, thành phố thi hành quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Dương Quốc Xuân