ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2927/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH TIÊU CHÍMÔI TRƯỜNG: TIÊU CHÍ 17.1 TỶ LỆ HỘ ĐƯỢC SỬ DỤNG NƯỚC SẠCH HỢP VỆ SINH THEO QUYCHUẨN QUỐC GIA, TRONG BỘ TIÊU CHÍ VỀ NÔNG THÔN MỚI THEO ĐẶC THÙ VÙNG NÔNG THÔNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8năm 2008 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về nôngnghiệp, nông dân, nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 491/2009/QĐ-TTg ngày 16tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc giavề nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia vềxây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chíquốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04tháng 10 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn thựchiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Nghị quyết số 38/2013/NQ-HĐND ngày 12tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII về nhiệm vụ kinhtế-văn hóa-xã hội năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 27 tháng5 năm 2014 củaỦy ban nhân dân Thành phốvề ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phốHồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạocủa Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới (Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn) tại Công văn số 1060/CQTT-SNN ngày 03 tháng 6 năm 2014 về điều chỉnh sai sót trong chỉ tiêu 17.1 tỷ lệ hộđược sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia, ban hành Bộ tiêuchí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh tiêu chí Môi trường:tiêu chí 17.1 Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốcgia, trong Bộ Tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phốHồ Chí Minh đã được Ủy bannhân dân Thànhphố ban hành tại Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2014 là 100% sốhộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh.

Điều 2.Các nội dung khác của Bộ tiêu chíkhông đề cập trong Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 2598/QĐ-UBNDngày 27 tháng 5 năm 2014 củaỦy ban nhândân Thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủtrưởng các cơ quan chuyên môn liên quan thuộc Ủyban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Chỉ đạo CTXDNTM TW;
- Văn phòng điều phối/Ban CĐ CTXDNTMTW;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Thành viên BCĐ TU CTXD NTM TP. (41b);
- BCĐ CTXDNTM các huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ;
- VPUB: các PVP; Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (CNN-M) MH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm