ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản

thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai

_____________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ và Thông tư số 399/PLDSKT ngày 07/4/1997 của Bộ Tư pháp, hướng dẫn việc thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại văn bản số 73/TT và số 74/TT ngày 12/5/1997 về việc thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Lào Cai;

Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Lào Cai.

- Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản là đơn vị sự nghiệp có thu, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Tư pháp, Trung tâm có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản riêng để giao dịch hoạt động.

- Trụ sở của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản đặt tại thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điều 2.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thực hiện theo các quy định tại Quy chế bán đấu giá tài sản đã được ban hành kèm theo Nghị định 86/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ.

Điều 3. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản có: Giám đốc và 1 Phó giám đốc giúp việc Giám đốc, các cán bộ điều hành bán đấu giá và nhân viên phục vụ khác. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy chế hiện hành của Nhà nước và thực hiện theo quy định về phân công, phân cấp công tác tổ chức cán bộ của tỉnh.

- Biên chế của Trung tâm thuộc biên chế hành chính sự nghiệp, nằm trong tổng biên chế mà UBND tỉnh giao cho Sở Tư pháp hàng năm.

Giám đốc Trung tâm do Lãnh đạo Sở Tư pháp kiêm nhiệm, tỉnh giao biên chế đối với cán bộ điều hành bán đấu giá và kế toán, số còn lại làm việc theo chế độ hợp đồng.

Điều 4. UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với các ngành hữu quan (Sở Tài chính vật giá, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Địa chính, Ban tổ chức chính quyền tỉnh ...) tiến hành lập các phương án, kế hoạch bảo đảm các điều kiện cần thiết để Trung tâm hoạt động, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 5. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban ngành trong tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã trong tỉnh và Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quý Đăng