UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề cương đề án quy hoạch vùng sản xuất giống cho một số cây trồng tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020

----------------------------------------------------------------

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Quyết định số 281/2007/QĐ-UBND ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ yếu;
Căn cứ Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 02/12/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc thành lập Hội đồng thẩm định các đề án Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu về nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định các đề án quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu về nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng tại Tờ trình số 15/TT - HĐTĐQH ngày 02/02/2009 về việc phê duyệt đề cương, kinh phí lập Đề án Quy hoạch vùng sản xuất giống cho một số cây trồng tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020, kèm theo Văn bản số 08/BB-SNN ngày 23/01/2009 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Phê duyệt Đề cương lập Đề án Quy hoạch vùng sản xuất giống cho một số cây trồng tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển vùng (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) thực hiện, được Hội đồng thẩm định các đề án quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu về nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Tờ trình số 15/TT - HĐTĐQH ngày 02/02/2009 (có bản đề cương chi tiết kèm theo).

Điều 2. Thời gian thực hiện xây dựng Đề án: Trong năm 2009.

Kinh phí xây dựng Đề án là 406.813.000đồng (Bốn trăm linh sáu triệu tám trăm mười ba nghìn đồng)

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập, thẩm định, phê duyệt dự toán cho các hạng mục, nội dung công việc xây dựng Đề án và thực hiện thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và các Ban, ngành, cơ quan, đơn vị của địa phương có liên quan tổ chức triển khai việc xây dựng Đề án theo quy định hiện hành.

Giao Hội đồng thẩm định các đề án quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu về nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Chủ đầu tư triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Kho bạc Nhà nước thành phố Hải Phòng, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Trung Thoại