BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2932/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG NHẬN ĐỊA ĐIỂM TẬP KẾT, KIỂM TRA HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Ở BIÊNGIỚI THUỘC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CPngày 21/01/2015 của Chính phủ; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của BộTài chính.

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Công tyNew Centre Way (Holdings) Limited Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hảiquan tỉnh Quảng Ninh và Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngnhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộckhu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh của Công ty New Centre Way(Holdings) Limited Việt Nam, có diện tích là 10.350 m2, vị trí tại:phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Địađiểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc khu kinhtế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh nêu tại Điều 1 Quyết định này chịu sựkiểm tra, kiểm soát, giám sát của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh theo quy địnhcủa pháp luật.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình hoạt động nếu viphạm Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì Giámđốc Công ty New Centre Way (Holdings) Limited Việt Nam phải chịu trách nhiệmtrước pháp luật và Tổng cục Hải quan sẽ thu hồi Quyết định công nhận địa điểmtập kết, kiểm tra hàng hóa XNK.

Điều 4.Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hảiquan, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan và Giám đốc Côngty New Centre Way (Holdings) Limited Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh