B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2933/-TCHQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/20 15/TT -BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tàichính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đạilý làm thủ tục hải quan; trình tự,thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan gi kèmcông văn ngày 18/8/2015 của Chi nhánh công ty TNHHGiao nhận vận tải Bình Minh (Thành phố Hà Nội);

Xét đề nghị của Cục trưởng CụcGiám sát quản lý về Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngnhận:

Chi nhánh công ty TNHH Giao nhận vậntải Bình Minh (Thành phố HàNội)

Mã số thuế: 0102372173001

Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà HUD, 159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 8/10/2013

Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủtục hải quan.

Công ty Chi nhánh công ty TNHH Giaonhận vận tải Bình Minh (Thành phHà Nội) có trách nhiệmthực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/TT -BTC ngày 30/01/2015của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hảiquan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủtục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3459/HQHCM-GSQLngày 26/9/2014 của Cục hi quan thành phố Hồ Chí Minh vềviệc Xác nhận điều kiện hoạt động đại lý Hải quan.

Điều 3. Cácông (bà) Giám đốc Công ty Chi nhánh công ty TNHH Giao nhận vận tải Bình Minh(Thành phố Hà Nội), Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan và Cục trưởngCục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh