CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2934/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 671/TTr-CP ngày 04/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HOA KỲ ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM(Kèm theo Quyết định số 2934/QĐ-CTN ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch nước)

1. Phan Thị Thanh Trang, sinh ngày 22/8/1987 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: 6110 Hasbrook Ave, Philadelphia, PA 19111, Hoa Kỳ

Giới tính: Nữ

2. Phạm Trần Thục Nhi, sinh ngày 09/5/1979 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: 1725 Blakesley Dr, San Ramon, CA 94582, Hoa Kỳ

Giới tính: Nữ

3. Nguyễn Đăng Khoa, sinh ngày 02/01/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 723 Dorchester Rd, Catonsville, MD 21228, Hoa Kỳ.

Giới tính: Nam