UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 8 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA THANH TRA GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân và ủy ban nhân dân;

- Căn cứ Nghị định số 80/CP ngày 5/12/1996 của Chính phủ quy định "Tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải"

- Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc sở Giao thông công chính thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy thanh tra chuyên ngành Giao thông công chính Hà Nội như sau:

- Giao thông thanh tra chuyên ngành Giao thông công chính Hà Nội thực hiện chức năng thanh tra trong cả hai lĩnh vực giao thông và đô thị.

A. Chức năng:

Thanh tra Giao thông công chính Hà Nội là lực lượng thanh tra chuyên ngành chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Giao thông công chính thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong việc bảo vệ các công trình giao thông - đô thị và trật tự an toàn giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đúng pháp luật, đúng quy định của Nhà nước và ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành.

B. Nhiệm vụ:

1. Chủ trì và phối hợp với các cấp các ngành tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định về bảo vệ các công trình giao thông - đô thị và trật tự an toàn giao thông vận tải.

2. Thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về:

- Bảo vệ: các công trình giao thông và trật tự an toàn giao thông vận tải.

- Bảo vệ các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị bao gồm: Hệ thống dẫn nước, hệ thống thoát nước, chiếu sáng công cộng, hè đường phố, công viên, cây xanh, bến , bến xe ...

- Đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị sạch đẹp.

3. Thanh tra, xử lý việc cấp phép sử dụng các phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn Hà Nội.

4. Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm thể lệ vận tải hàng hóa, hành khách bằng đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định của Nhà nước và ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

5. Giải quyết những tranh chấp khiếu nại, tố cáo đối với các vi phạm về bảo vệ các công trình giao thông đô thị theo thẩm quyền.

6. Phối hợp hỗ trợ các cấp chính quyền địa phương, các đơn vị trong ngành giải quyết các vi phạm lấn chiếm công trình giao thông đô thị nhằm tăng cường công tác quản lý chuyên ngành, công tác xây dựng và bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị và an toàn giao thông vận tải.

7. Tổ chức hướng dẫn phân luồng giao thông cho xe vào thành phố ở các cửa ô theo quy định của ủy ban nhân dân thành phố và Giám đốc sở.

8. Sẵn sàng làm nhiệm vụ khác theo chỉ thị của cấp trên.

C. Quyền hạn:

1. Thanh tra Giao thông công chính Hà Nội là tổ chức sự nghiệp có tư cách pháp nhân được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại kho bạc nhà nước.

2. Thanh tra Giao thông công chính Hà Nội thực hiện các quyền hạn được ghi tại pháp lệnh bảo vệ các công trình giao thông, pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính, các Nghị định: 80/CP 36/CP , 39/CP , 40/CP , 49/CP ... của Chính phủ và các văn bản của các Bộ chủ quản, quy định của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

3. Các thành tra viên được trang bị phương tiện hoạt động, trang phục, sắc phục, phù hiệu riêng theo quy định của ngành, được hưởng chế độ chính sách theo quy định của nhà nước và ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2: Tổ chức bộ máy:

1. Lãnh đạo Ban có: Trưởng ban Thanh tra Giao thông công chính, và các phó trưởng ban.

- Biên chế hiện có 193 người (kể cả hợp đồng dài hạn có chế độ).

2. Các phòng chức năng:

- Phòng tham mưu tổng hợp - Phòng tổ chức hành chính, bảo vệ. - Phòng tài vụ,

3. Các đội thanh tra giao thông công chính:

- Đội cơ động,

- Đội thanh tra giao thông thủy nội địa,

- Các đội thanh tra giao thông quận, huyện.

4. Các tổ, đội thanh tra chuyên ngành phối hợp hoạt động tại các công ty thuộc Sở Giao thông công chính.

- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Giao thông công chính thành phố, Trưởng ban thanh tra chuyên ngành Giao thông công chính Hà Nội, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân Quận, Huyện thi hành quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Hoàng Ân