UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2934/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 06 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘIĐỒNG THẨM ĐỊNH PHÂN LOẠI BẢN, XÓM, TIỂU KHU, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động củathôn, tổ dân phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờtrình số 486/TTr-SNV ngày 04 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định phânloại bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La gồm các ông bà cótên sau:

1. Ông Đinh Văn Trưởng - Giám đốc Sở Nội vụ, Chủtịch Hội đồng.

2. Bà Hoàng Thị Kim Hoa - Phó Cục trưởng CụcThống kê, Phó Chủ tịch Hội đồng.

3. Ông Đinh Thế Son - Trưởng phòng Xây dựngchính quyền Sở Nội vụ, Thư ký.

4. Các thành viên hội đồng

- Ông Tô Thanh Hải - Công chức Thanh tra CụcThống kê.

- Bà Đỗ Thị Bích Yên - Chuyên viên phòng Hànhchính văn xã, Sở Tài chính.

- Ông Trần Xuân Hiệp - Phó Trưởng phòng Xây dựngchính quyền Sở Nội vụ.

- Ông Vũ Quốc Cường - Chuyên viên phòng Xây dựngchính quyền Sở Nội vụ.

Điều 2. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ

- Thẩm định việc phân loại bản, xóm, tiểu khu,tổ dân phố của các huyện, thành phố theo các tiêu chí quy định tại Quyết địnhsố 15/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyđịnh tiêu chí phân loại bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Tổng hợp việc phân loại trình UBND tỉnh Quyếtđịnh phân loại bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thànhnhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thống kê và các ông (bà)có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký./.

Nơi nhận:
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- ỦBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP, phòng KTTH;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D25b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh