ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2934/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TRUNG TÂM VĂN HOÁ KHOA HỌCVĂN MIẾU VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổibổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chínhphủ, quy định về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày06/6/2008 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch thuộc UBND cấp tỉnh, phòng Văn hóa và Thông tin thuộcUBND cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-TTg ngày 10/01/2011 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh VĩnhPhúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạiTờ trình số 40/TTr-SVHTTDL ngày 26/9/2013, của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìnhsố 434/TTr-SNV ngày 08/10/2013 và về việc thành lập Trung tâm Văn hóa Khoa họcVăn Miếu Vĩnh Phúc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trungtâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu Vĩnh Phúc.

Tên giao dịch tiếng Anh: Cultural and Scientific Center ofVinh Phuc Temple of Literature.

Địa chỉ giao dịch của Trung tâm: Khu đô thị Hà Tiên, phườngLiên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu Vĩnh Phúc là đơn vị sựnghiệp công lập có thu, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có tư cáchpháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước.

Trung tâm có chức năng quản lý, bảo tồn, gìn giữ, phát huynhững giá trị nhân văn của Văn Miếu Vĩnh Phúc; tổ chức các hoạt động văn hoá,khoa học, nghiên cứu khoa học và các hoạt động dịch vụ phục vụ việc bảo tồn,gìn giữ, phát huy những giá trị nhân văn của vùng đất, con người Vĩnh Phúc vàcộng đồng.

Điều 2. Nhiệm vụ, của Trung tâm:

1. Trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúcquy hoạch, kế hoạch, chương trình hoạt động hàng năm, dài hạn của Trung tâm vàtổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Tổ chức sưu tầm tài liệu, hiện vật về lịch sử di tích VănMiếu, hệ thống Văn từ, Văn chỉ của Vĩnh Phúc phù hợp với chức năng, nhiệm vụđược giao;

3. Gìn giữ, bảo quản, trưng bày và giới thiệu các tài liệu,hiện vật về Văn Miếu; tiếp nhận, bảo quản các tài liệu, hiện vật liên quan đếnVăn Miếu của các tổ chức, cá nhân trao tặng, hiến tặng hoặc gửi giữ theo quyđịnh; điều chuyển tài liệu, hiện vật và cung cấp bản sao di vật, cổ vật, bảovật theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật;

4. Hướng dẫn, phục vụ du khách trong và ngoài nước thamquan, nghiên cứu tại Văn Miếu; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, quảng bá vềtruyền thống khoa cử của Vĩnh Phúc;

5. Tổ chức các hội thảo, hội nghị, nghiên cứu khoa học vềNho học, danh nhân, khoa cử…phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; tổ chứckỷ niệm tôn vinh các danh nhân văn hóa, khoa học trong nước và thế giới; tiếnhành việc lưu danh các danh nhân văn hóa, khoa học thuộc các giai đoạn của tỉnhvà cả nước tại khu Văn Miếu Vĩnh Phúc;

6. Giới thiệu và phổ biến các công trình khoa học (bao gồmcả khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và khoa học xã hội) có giá trị của VĩnhPhúc, quốc gia và thế giới; giúp cấp có thẩm quyền tổ chức các hoạt động vinhdanh đối với các công trình văn hóa, khoa học của tỉnh, các giải thưởng lớnthuộc phạm vi quốc gia và quốc tế, các tập thể và cá nhân có thành tích xuấtsắc trong học tập, xây dựng, bảo vệ quê hương Vĩnh Phúc;

7. Tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa phù hợp với chứcnăng, nhiệm vụ của Trung tâm và quy định của pháp luật như: giới thiệu các loạihình nghệ thuật dân tộc, giới thiệu về ẩm thực của Vĩnh Phúc và cộngđồng; thực hiện các dịch vụ về lưu niệm, ấn phẩm, sách báo, tranh ảnh…

8. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự và thực hiệncác chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động của Trungtâm theo các quy định hiện hành; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên mônnghiệp vụ quản lý Văn miếu, Văn từ, Văn chỉ trên địa bàn tỉnh;

9. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và nguồnthu khác theo quy định của pháp luật;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch Vĩnh Phúc giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm:

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Trung tâm gồm có Giám đốc và không quá 02 Phógiám đốc.

b) Các phòng chuyên môn nghiệp vụ gồm: Phòng Hành chính tổnghợp, Phòng Nghiên cứu sưu tầm, Phòng Nghiệp vụ thuyết minh, Phòng Duy tu môitrường. Mỗi phòng có Trưởng phòng và 01 Phó trưởng phòng.

c) 01 Hội đồng tư vấn khoa học của Trung tâm gồm Chủ tịchHội đồng, các Ủy viên Hội đồng và Thư ký Hội đồng.

2. Biên chế: Biên chế viên chức và lao động hợp đồng củaTrung tâm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,thực hiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, được Chủ tịch UBND tỉnh giao theo kếhoạch hàng năm. Trước mắt, bố trí Giám đốc, 01 Phó giám đốc và một số viên chứcgiúp việc trong tổng biên chế đã được UBND tỉnh giao giai đoạn 2013-2015. Khiđơn vị đã đi vào hoạt động ổn định, bố trí bộ máy giúp việc theo yêu cầu của vịtrí việc làm được phê duyệt.

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn của lãnh đạo Trung tâm, của các phòng chuyên môn nghiệp vụ và Hộiđồng tư vấn khoa học thuộc Trung tâm và thực hiện quản lý tổ chức, bộ máy, bốtrí cán bộ, viên chức theo quy định hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Văn hoá,Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các đơn vị cóliên quan và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu Vĩnh Phúc căn cứquyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng