ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2934/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNGBAN THAM VẤN CẤP TỈNH NHẰM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNHMÂY TRE ĐAN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN2013-2015

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANHHÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 11/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khíchphát triển ngành mây tre;

Căn cứ Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban tham vấncấp tỉnh thực hiện Chương trình quốc gia về phát triển ngành mây tre đan vàphát triển kinh tế địa phương;

Xét đề nghị củaSở Công thương tại Tờ trình số 1506/SCT-TTr ngày 05 tháng 8 năm 2013 về việcban hành Quy chế hoạt động của Ban tham vấn cấp tỉnh nhằm thực hiện Chươngtrình Quốc gia về phát triển ngành mây tre đan và phát triển kinh tế địa phươngtrên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này“Quy chế hoạt động của Ban tham vấn cấp tỉnh nhằm thực hiện Chương trình Quốcgia về phát triển ngành mây tre đan và phát triển kinh tế địa phương trên địabàn tỉnh giai đoạn 2013-2015” (gọi tắt là Ban tham vấn).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các Thành viên Ban thamvấn, Giám đốc các Sở: Công thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch Hội Liênhiệp Phụ nữ tỉnh, Chủ tịch Liên minh HTX, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa vànhỏ, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hồi

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

BAN THAM VẤN CẤP TỈNHNHẰM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH MÂY TRE ĐAN VÀ PHÁTTRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2013-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2934/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của Chủ tịchUBND tỉnh Thanh Hóa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Quy chế này quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và những điều kiện đảm bảo cho hoạt động của Bantham vấn cấp tỉnh nhằm thực hiện Chương trình Quốc gia về phát triển ngành mâytre đan và phát triển kinh tế địa phương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015 (sau đây gọi tắtlà Ban tham vấn) được thành lập tại Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Nguồn kinh phí hoạt động

1. Nguồn kinh phí từ Chương trình “Sản xuất và Thương mạixanh” hỗ trợ vàhuy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

2. Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động Ban tham vấn: Sử dụng các phòng họp và trang thiếtbị hiện có của Sở Công thương.

3. Ban tham vấn cấp tỉnh có trách nhiệm sử dụng kinhphí được giao đúng mục đích, có hiệu quả thiết thực và thanh quyết toán theoquy định tài chính hiện hành.

Chương II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CỦACÁC THÀNH VIÊN BAN THAM VẤN

Điều 3. Trách nhiệm của Trưởng bantham vấn

1. Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện trướcpháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về tham mưu, giải quyết các vấn đề liênquan đến phát triển của các ngành mây tre đan, cói, dâu tằm tơ trong lĩnh vựcmình phụ trách.

2. Quyết định triệu tập, chủ trì và kết luận cácphiên họp của Ban tham vấn.

3. Phân công nhiệm vụ cho Phó Trưởng ban, các Thànhviên Ban tham vấn; tổ chức phối hợp giữa các thành viên Ban tham vấn với cácSở, ban, ngành, các Tổ chức chính trị- xã hội và các địa phương, đơn vị liênquan để thực hiện các nhiệm vụ của Ban tham vấn; đôn đốc, kiểm tra việc thựchiện nhiệm vụ đã giao của các thành viên Ban tham vấn.

Trưởng ban tham vấn được sử dụng con dấu của Sở Côngthương (cơ quan thường trực Ban tham vấn) trong giao dịch, điều hành của Ban.

Điều 4. Trách nhiệm của Phó Trưởngban tham vấn

1. Giúp Trưởng ban tham vấn tổ chức thực hiện cácnhiệm vụ của Ban; giải quyết các công việc của Trưởng ban khi Trưởng ban đivắng hoặc được ủy quyền.

2. Giúp Trưởng ban trong việcphối hợp với các Sở, ngành, các Tổ chức Đoàn thể, đơn vị có liên quan, UBND cáchuyện, thành phố, thị xã và các thành viên Ban tham vấn thực hiện có hiệu quảcác nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chủtịch UBND tỉnh Thanh Hóa và nhiệm vụ được giao tại các kỳ họp của Ban tham vấn.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phâncông.

Điều 5. Nhiệm vụ của các thành viênBan tham vấn

1. Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban phân công,chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước Thủ trưởng cơ quan đơn vị mình và trướcTrưởng ban tham vấn về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban tham vấn, chủđộng lập kế hoạch triển khai nội dung tiếp nối về thực hiện Chương trình “Sảnxuất và Thương mại xanh” và Quyết định số 11/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển ngành mâytre.

3. Rà soát các cơ chế chính sách thuộc chức năngnhiệm vụ của ngành và triển khai hỗ trợ cho các ngành mây tre đan, cói, dâu tằmtơ.

4. Các thành viên Ban tham vấn cótrách nhiệm báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện các nhiệm vụđược giao cho Trưởng ban qua Sở Công thương -Cơ quan Thường trực Ban tham vấn để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh.

Chương III

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Điều 6. Chế độ làm việc

1. Các thành viên Ban tham vấn hoạt động theo chế độkiêm nhiệm, trên tinh thần đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, thông quacác phiên họp thường kỳ hoặc đột xuất dưới sự chủ trì của Trưởng ban hoặc PhóTrưởng ban tham vấn khi được ủy quyền.

2. Ban Tham vấn họp định kỳ 3 tháng mộtlần, trường hợp cần thiết, Trưởng ban tham vấn có thể triệu tập họp bấtthường.

3. Chế độ phối hợp công tác: Các thành viên Ban thamvấn có trách nhiệm phối hợp với nhau và phối hợp với các đơn vị liên quan trongviệc triển khai nhiệm vụ được giao.

Điều 7. Chế độ báo cáo, cung cấpthông tin và chuẩn bị tài liệu

Định kỳ 03 tháng một lần (trước ngày 20 tháng cuốikỳ), hoặc khi có yêu cầu, thành viên Ban tham vấn các Sở, ban, ngành, các địaphương, đơn vị có liên quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, lập báo cáovề tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thực hiệnChương trình “Sản xuất và Thương mại xanh” và Quyết định số 11/2011/QĐ-TTg ngày18 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ của Sở, ban, ngành, địa phương,đơn vị mình và gửi về Ban tham vấn (qua Sở Công thương - Cơ quan thường trựccủa Ban tham vấn).

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, địaphương, đơn vị có liên quan, các thành viên Ban tham vấn cấp tỉnh và các cánhân chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ,trách nhiệm được quy định trong Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có vướngmắc cần bổ sung sửa đổi, đề nghị các tổ chức, đơn vị, địa phương liên quan phảnánh về Thường trực Ban tham vấn (Sở Công thương) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnhxử lý kịp thời./.