B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2935/-TCHQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/20 15/TT -BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tàichính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đạilý làm thủ tục hải quan; trình tự,thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đạilý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số 01/MLD-2015 ngày 25/8/2015 của Côngty TNHH Melody Logistics;

Xét đề nghị của Cục trưởng CụcGiám sát quản lý về Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngnhận:

Công ty TNHH Melody Logistics

Mã số thuế: 0309499306

Địa chỉ: 83/10A Nguyễn Thượng Hiền,Phường 5, Quận Bình Thnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpcấp thay đổi lần thứ 3 ngày 1/4/2015

Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủtục hải quan.

Công ty TNHH Melody Logistics có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/TT -BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấpChứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làmthủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủtục hải quan.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4636/HQHCM-GSQL ngày 25/12/2013của Cục hi quan thành phố Hồ Chí Minh vềviệc Xác nhận điều kiện hoạt động đại lý Hải quan.

Điều 3. Cácông (bà) Giám đốc Công ty TNHH Melody Logistics, Cục trưởng Cục Giám sát quảnlý về Hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh