ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2935/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANHMỤC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾTKIỆM VÀ HIỆU QUẢ NĂM 2014

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về Khuyến công;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 125/2009/TTLT /BTC-BCTngày 17 tháng 6 năm 2009 của liên Bộ Tài chính và Bộ Công thương quy định việcquản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với chương trình khuyến công;

Căn cứ Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mụctiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 2409/2006/QĐ-UBND ngày 05/9/2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vềcơ chế chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghềtrên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 2541/2008/ QĐ-UBND ngày 19/8/2008 vềsửa đổi Quyết định 2409/2006/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về cơ chếchính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề trên địabàn tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày31 tháng 12 năm 2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình sửdụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn2010-2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Côngthương tại Tờ trình số 1456/TTr-SCT ngày 31/7/2013; Công văn số 1579/CV-SCT ngày 19/8/2013 về việc phê duyệt, bổ sung danh mục Chương trình khuyến công địaphương và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt Danh mục Chương trình khuyến công địa phương và Chương trình sử dụng nănglượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2014, cụ thể như sau:

I. Chương trình Khuyến công địaphương năm 2014

1. Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bịhiện đại vào sản xuất hàng CN-TTCN:

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyếncông và Tiết kiệm năng lượng;

- Mức hỗ trợ: Theo Thông tư liên tịch số125/2009/TTLT /BTC-BCT ngày 17/6/2009 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công thương vềQuy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với Chương trìnhkhuyến công;

- Hỗ trợ cho 20 đơn vị (là doanhnghiệp, hộ cá thể...) sản xuất các mặt hàng CN-TTCN nông thôn, bao gồm:

1.1- Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại đểsản xuất chiếu cói nội địa và xuất khẩu:

- Địa điểm thực hiện: Xã Quảng Vọng, huyệnQuảng Xương, tỉnh Thanh Hóa;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

1.2- Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại đểsản xuất chiếu cói nội địa và xuất khẩu:

- Địa điểm thực hiện: Xã Quảng Ngọc, huyệnQuảng Xương, tỉnh Thanh Hóa;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

1.3- Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại đểsản xuất chiếu cói nội địa và xuất khẩu:

- Địa điểm thực hiện: Xã Quảng Phúc,huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

1.4- Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại đểsản xuất chiếu cói nội địa và xuất khẩu:

- Địa điểm thực hiện: Xã Quảng Văn,huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

1.5- Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại đểsản xuất chiếu cói nội địa và xuất khẩu:

- Địa điểm thực hiện: Xã Quảng Long,huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

1.6- Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại đểsản xuất chiếu cói nội địa và xuất khẩu:

- Địa điểm thực hiện: Xã Quảng Trường,huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

1.7- Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại đểsản xuất chiếu cói nội địa và xuất khẩu:

- Địa điểm thực hiện: Xã Trường Giang,huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa;

- Đơn vị thụ hưởng: 04 đơn vị.

1.8- Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đạiđể sản xuất tăm hương xuất khẩu:

- Địa điểm thực hiện: Xã Hoằng Trung,huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị;

1.9- Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đạiđể sản xuất tăm hương xuất khẩu:

- Địa điểm thực hiện: Xã Vân Sơn,huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

1.10- Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đạiđể sản xuất tăm hương xuất khẩu:

- Địa điểm thực hiện: Xã Yên Phong,huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

1.11- Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đạiđể sản xuất tăm hương xuất khẩu:

- Địa điểm thực hiện: Xã Thọ Vực,huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

1.12- Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đạiđể sản xuất đũa tre xuất khẩu:

- Địa điểm thực hiện: Xã Cẩm Sơn,huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

1.13- Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đạiđể sản xuất đồ gỗ dân dụng và gỗ mỹ nghệ:

- Địa điểm thực hiện: Xã Minh Tiến,huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

1.14- Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đạiđể sản xuất đồ gỗ dân dụng và gỗ mỹ nghệ:

- Địa điểm thực hiện: Thị trấn NgọcLặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

1.15- Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đạiđể sản xuất đồ gỗ dân dụng và gỗ mỹ nghệ:

- Địa điểm thực hiện: Xã Lam Sơn,huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

1.16- Hỗ trợ máy vót giang thành phẩm:

- Địa điểm thực hiện: Xã Định Bình,huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

1.17- Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đạitrong gia công cơ khí sửa chữa thiết bị và máy nông nghiệp.

- Địa điểm thực hiện: Xã Cẩm Thạch,huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa;

- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.

2. Xây dựng và thực hiện chương trìnhquảng bá sản phẩm CN-TTCN, mô hình cơ sở SXKD điển hình của tỉnh trên truyềnhình Công thương, kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam:

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyếncông và Tiết kiệm năng lượng;

- Địa điểm thực hiện: Các sản phẩmCN-TTCN tiêu biểu, các cơ sở SXKD giỏi trên địa bàn tỉnh;

- Đơn vị thụ hưởng: Ban Thời sự, VTV1- Đài Truyền hình Việt Nam.

3. Thực hiện các chương trình trênbáo Trung ương và địa phương

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyếncông và Tiết kiệm năng lượng.

Gồm các chuyên mục trên các báo sau:

3.1- Thực hiện các chuyên mục giớithiệu các cơ sở CNNT tiêu biểu, các làng nghề phát triển CN-TTCN của tỉnh trênBáo Thanh Hóa:

- Địa điểm thực hiện: Các cơ sởCNNT tiêu biểu, các làng nghề phát triển CN-TTCN trên địa bàn tỉnh;

- Đơn vị thụ hưởng: Báo Thanh Hóa.

3.2- Thực hiện các chuyên mục giớithiệu các cơ sở CNNT tiêu biểu, các làng nghề phát triển CN-TTCN của tỉnh trênBáo Công thương:

- Địa điểm thực hiện: Các cơ sởCNNT tiêu biểu, các làng nghề phát triển CN-TTCN trên địa bàn tỉnh;

- Đơn vị thụ hưởng: Báo Công thương.

3.3- Thực hiện các chuyên mục giớithiệu các cơ sở CNNT tiêu biểu, các làng nghề phát triển CN-TTCN của tỉnh trênTạp chí Công thương:

- Địa điểm thực hiện: Các cơ sởCNNT tiêu biểu, các làng nghề phát triển CN-TTCN trên địa bàn tỉnh;

- Đơn vị thụ hưởng: Tạp chí Côngthương.

4. Chương trình hội chợ năm 2014

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyếncông và Tiết kiệm năng lượng.

Gồm các chương trình hội chợ sau:

4.1- Tổ chức Hội chợ hàng công nghiệpnông thôn tiêu biểu các tỉnh phía Bắc năm 2014:

- Địa điểm thực hiện: Tại Quảng trườngLam Sơn, TP. Thanh Hóa;

- Đơn vị thụ hưởng: Các cơ sở CN-TTCN,làng nghề trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

4.2- Tham gia Hội chợ Công nghiệp -Thương mại tại các tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, HàTĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế năm 2014:

- Địa điểm thực hiện: Tại các tỉnh HàNội, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị,Thừa Thiên - Huế;

- Đơn vị thụ hưởng: Các cơ sở CN-TTCN,làng nghề trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

5. Hỗ trợ tập huấn khởi sự doanhnghiệp, quản trị doanh nghiệp

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyếncông và Tiết kiệm năng lượng.

Gồm các nội dung sau:

5.1- Hỗ trợ tập huấn khởi sự doanhnghiệp:

- Địa điểm thực hiện: Tại Trường Trungcấp nghề Thương mại - Du lịch Thanh Hóa, xã Quảng Tâm, huyện Quảng Xương, tỉnhThanh Hóa;

- Đơn vị thụ hưởng: Trường Trung cấpnghề Thương mại - Du lịch Thanh Hóa.

5.2- Hỗ trợ tập huấn khởi sự doanhnghiệp:

- Địa điểm thực hiện: Trường Cao đẳngnghề An Nhất Vinh - khu Đô thị và Công nghiệp Hoằng Long, TP. Thanh Hóa;

- Đơn vị thụ hưởng: Trường Cao đẳngnghề An Nhất Vinh.

5.3- Hỗ trợ tập huấn khởi sự doanhnghiệp:

- Địa điểm thực hiện: Trường Trung cấpnghề Bỉm Sơn - đường Trần Phú, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

- Đơn vị thụ hưởng: Trường Trung cấpnghề Bỉm Sơn.

5.4- Hỗ trợ tập huấn nâng cao năng lựcquản trị doanh nghiệp:

- Địa điểm thực hiện: Tại các huyện,thị xã, thành phố, tỉnh Thanh Hóa;

- Đơn vị thụ hưởng: Các cơ sở Côngnghiệp - Thương mại trên địa bàn tỉnh.

6. Hỗ trợ thamquan, khảo sát, học tập kinh nghiệm công tác Khuyến công và Tiết kiệm nănglượng, các cơ sở CNNT sản xuất kinh doanh giỏi tại một số tỉnh phía Nam:

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Tiếtkiệm năng lượng;

- Địa điểm thực hiện: Một số tỉnh phía Nam;

- Đơn vị thụ hưởng: Các cán bộ quản lý của Sở Côngthương, Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng; các cán bộ quản lý củaUBND huyện Ngọc Lặc, Thường Xuân, Thọ Xuân, Yên Định; một số cơ sở CNNT của 04huyện.

(Cụ thể như Phụ lục số 01 kèm theo).

II. Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm vàhiệu quả năm 2014

1. Hỗ trợ xây dựng lắp đặt ứng dụng kỹ thuật Biogasđun nấu và phát điện trong sinh hoạt cho 09 huyện, gồm: Hà Trung, Vĩnh Lộc,Thạch Thành, Yên Định, Nông Cống, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Tĩnh Gia, Hậu Lộc (45 môhình).

2. Cải tạo, thay thế hệ thống chiếu sáng bằng đènLED tại các phòng làm việc của Tỉnh ủy (01 phòng) và UBND tỉnh (51 phòng).

3. Thay đổi hệthống đèn chiếu sáng công cộng một cấp công suất bằng đèn hai cấp công suất tạicác tuyến đường Trần Phú (141 bộ) và đường Nguyễn Văn Cừ (32 bộ), thị xã BỉmSơn, tỉnh Thanh Hóa (tổng chiều dài là 6,5km).

4. Xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụngpin năng lượng mặt trời kết hợp nối lưới tại khu liên Sở Công thương và Tàichính (10 cột).

5. Hỗ trợ kiểm toán, xây dựng mô hình quản lý nănglượng cho 04 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

6. Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tham giaphong trào hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàntỉnh Thanh Hóa.

7. Tổ chức Chương trình “Giờ trái đất” năm 2014, tạiQuảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.

(Cụ thể như Phụ lục số 02 kèm theo).

III. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn Sự nghiệp kinh tế dành cho Chương trình khuyếncông và tiết kiệm năng lượng năm 2014.

Điều 2. Căn cứ vào Danh mụcđược phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, Sở Công thương có trách nhiệm chỉ đạoTrung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng hướng dẫn các đơn vị được thụhưởng xây dựng dự án, lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trìnhphê duyệt theo quy định; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và theo đúngquy định hiện hành; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Sở Tài chính thẩm định dự toán, đềxuất mức hỗ trợ và nguồn kinh phí để thực hiện, trình Chủ tịch UBND tỉnhphê duyệt; phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh cấp và quyết toán kinh phí thựchiện theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Côngthương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốcTrung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng; Thủ trưởng các ngành và các đơnvị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Ngọc Hồi

PHỤ LỤC SỐ 01:

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾNCÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số: 2935/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnhThanh Hóa)

TT

Tên đề án

Đơn vị thực hiện

Đơn vị thụ hưởng

Địa điểm thực hiện

Dự kiến kết quả đạt được

Thời gian thực hiện

I

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại vào sản xuất CN-TTCN

1

Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại để sản xuất chiếu cói nội địa và xuất khẩu

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Xã Quảng Vọng, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Hỗ trợ một phần kinh phí cho đơn vị ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào SX, tăng hiệu quả kinh tế và giải quyết việc làm cho LĐ tại địa phương

Tháng 1-12/2014

2

Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại để sản xuất chiếu cói nội địa và xuất khẩu

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Hỗ trợ một phần kinh phí cho đơn vị ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào SX, tăng hiệu quả kinh tế và giải quyết việc làm cho LĐ tại địa phương

Tháng 1-12/2014

3

Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại để sản xuất chiếu cói nội địa và xuất khẩu

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Hỗ trợ một phần kinh phí cho đơn vị ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào SX, tăng hiệu quả kinh tế và giải quyết việc làm cho LĐ tại địa phương

Tháng 1-12/2014

4

Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại để sản xuất chiếu cói nội địa và xuất khẩu

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Hỗ trợ một phần kinh phí cho đơn vị ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào SX, tăng hiệu quả kinh tế và giải quyết việc làm cho LĐ tại địa phương

Tháng 1-12/2014

5

Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại để sản xuất chiếu cói nội địa và xuất khẩu

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Hỗ trợ một phần kinh phí cho đơn vị ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào SX, tăng hiệu quả kinh tế và giải quyết việc làm cho LĐ tại địa phương

Tháng 1-12/2014

6

Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại để sản xuất chiếu cói nội địa và xuất khẩu

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Hỗ trợ một phần kinh phí cho đơn vị ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào SX, tăng hiệu quả kinh tế và giải quyết việc làm cho LĐ tại địa phương

Tháng 1-12/2014

7

Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại để sản xuất chiếu cói nội địa và xuất khẩu

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

04 đơn vị

Xã Trư­ờng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Hỗ trợ một phần kinh phí cho đơn vị ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào SX, tăng hiệu quả kinh tế và giải quyết việc làm cho LĐ tại địa phương

Tháng 1-12/2014

8

Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất tăm hương xuất khẩu

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Hỗ trợ một phần kinh phí cho đơn vị ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào SX, tăng hiệu quả kinh tế và giải quyết việc làm cho LĐ tại địa phương

Tháng 1-12/2014

9

Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất tăm hương xuất khẩu

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Hỗ trợ một phần kinh phí cho đơn vị ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào SX, tăng hiệu quả kinh tế và giải quyết việc làm cho LĐ tại địa phương

Tháng 1-12/2014

10

Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất tăm hương xuất khẩu

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Hỗ trợ một phần kinh phí cho đơn vị ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào SX, tăng hiệu quả kinh tế và giải quyết việc làm cho LĐ tại địa phương

Tháng 1-12/2014

11

Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất tăm hư­ơng xuất khẩu

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Hỗ trợ một phần kinh phí cho đơn vị ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào SX, tăng hiệu quả kinh tế và giải quyết việc làm cho LĐ tại địa phương

Tháng 1-12/2014

12

Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất đũa tre xuất khẩu

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng l­ượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

Hỗ trợ một phần kinh phí cho đơn vị ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào SX, tăng hiệu quả kinh tế và giải quyết việc làm cho LĐ tại địa phương

Tháng 1-12/2014

13

Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất đồ gỗ dân dụng và gỗ mỹ nghệ

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Hỗ trợ một phần kinh phí cho đơn vị ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào SX, tăng hiệu quả kinh tế và giải quyết việc làm cho LĐ tại địa phương

Tháng 1-12/2014

14

Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất đồ gỗ dân dụng và gỗ mỹ nghệ

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng l­ượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Hỗ trợ một phần kinh phí cho đơn vị ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào SX, tăng hiệu quả kinh tế và giải quyết việc làm cho LĐ tại địa phương

Tháng 1-12/2014

15

Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất đồ gỗ dân dụng và gỗ mỹ nghệ

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Hỗ trợ một phần kinh phí cho đơn vị ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào SX, tăng hiệu quả kinh tế và giải quyết việc làm cho LĐ tại địa phương

Tháng 1-12/2014

16

Hỗ trợ máy vót giang thành phẩm

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng l­ượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Hỗ trợ một phần kinh phí cho đơn vị ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào SX, tăng hiệu quả kinh tế và giải quyết việc làm cho LĐ tại địa phương

Tháng 1-12/2014

17

Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại trong gia công cơ khí sửa chữa thiết bị và máy nông nghiệp

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

01 đơn vị

Xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

Hỗ trợ một phần kinh phí cho đơn vị ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào sửa chữa, tăng hiệu quả kinh tế và giải quyết việc làm cho LĐ tại địa phương

Tháng 1-12/2014

II

Chương trình Truyền hình Công thương trên Đài Truyền hình Việt Nam

1

Xây dựng và thực hiện chương trình quảng bá sản phẩm CN-TTCN, mô hình cơ sở SXKD điển hình của tỉnh Thanh Hóa

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Ban Thời sự, VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam

Các sản phẩm CN-TTCN tiêu biểu, giới thiệu các cơ sở SXKD giỏi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nhằm quảng bá các sản phẩm CN-TTCN, giới thiệu các cơ sở SXKD giỏi, các tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Phát 04 kỳ/năm

Tháng 1-12/2014

III

Thực hiện các chuyên mục trên báo Trung ương và địa phương

1

Thực hiện các chuyên mục giới thiệu các cơ sở CNNT tiêu biểu, các làng nghề phát triển CN-TTCN của tỉnh trên Báo Thanh Hóa

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Báo Thanh Hóa

Các cơ sở CNNT tiêu biểu, các làng nghề phát triển CN-TTCN trên địa bàn toàn tỉnh

Đăng các tin bài về các cơ sở CNNT tiêu biểu, các làng nghề phát triển CN-TTCN của tỉnh, với thời lượng 01 số/tháng

Tháng 1-12/2014

2

Thực hiện các chuyên mục giới thiệu các cơ sở CNNT tiêu biểu, các làng nghề phát triển CN-TTCN của tỉnh trên Báo Công thương

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Báo Công Thương

Các cơ sở CNNT tiêu biểu, các làng nghề phát triển CN-TTCN trên địa bàn toàn tỉnh

Đăng các tin bài về các cơ sở CNNT tiêu biểu, các làng nghề phát triển CN-TTCN của tỉnh, với thời lượng 01 số/quý

Tháng 1-12/2014

3

Thực hiện các chuyên mục giới thiệu các cơ sở CNNT tiêu biểu, làng nghề phát triển CN-TTCN của tỉnh trên Tạp chí Công thương

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Tạp chí Công thương

Các cơ sở CNNT tiêu biểu, các làng nghề phát triển CN-TTCN trên địa bàn toàn tỉnh

Đăng các tin bài về các cơ sở CNNT tiêu biểu, các làng nghề phát triển CN-TTCN của tỉnh, với thời lượng 03 số/năm

Tháng 1-12/2014

IV

Chư­ơng trình hội chợ năm 2014

1

Tổ chức Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu các tỉnh phía Bắc năm 2014

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Các cơ sở CN-TTCN, các làng nghề của tỉnh Thanh Hóa

Tại Quảng trường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa.

Nhằm giới thiệu các sản phẩm CN-TTCN của tỉnh và các tỉnh phía Bắc; trao đổi giao th­ương hàng hoá của khu vực; quy mô 450-500 gian hàng

Tháng 11/2014

2

Tham gia Hội chợ Công nghiệp - Th­ương mại tiêu biểu năm 2014

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Các cơ sở CN-TTCN, các làng nghề của tỉnh Thanh Hóa

Tại các tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế

Nhằm giới thiệu các sản phẩm CN-TTCN của tỉnh; trao đổi giao thư­ơng hàng hoá giữa các cơ sở CNNT trong khu vực

Tháng 1-12/2014

V

Hỗ trợ tập huấn khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp

1

Hỗ trợ tập huấn khởi sự doanh nghiệp

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Trư­ờng Trung cấp nghề Thương mại - Du lịch Thanh Hóa

Xã Quảng Tâm, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Tổ chức tập huấn khởi sự doanh nghiệp cho đối tư­ợng là học sinh chuẩn bị ra trường. Số lư­ợng là 04 lớp (200 học viên)

Tháng 1-12/2014

2

Hỗ trợ tập huấn khởi sự doanh nghiệp

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Trư­ờng Cao đẳng nghề An Nhất Vinh

Khu Đô thị và Công nghiệp Hoằng Long, TP. Thanh Hóa

Tổ chức tập huấn khởi sự doanh nghiệp cho đối tư­ợng là học sinh chuẩn bị ra trường. Số lư­ợng là 04 lớp (200 học viên)

Tháng 1-12/2014

3

Hỗ trợ tập huấn khởi sự doanh nghiệp

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Trư­ờng Trung cấp nghề Bỉm Sơn

Đường Trần Phú, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Tổ chức tập huấn khởi sự doanh nghiệp cho đối tư­ợng là học sinh chuẩn bị ra trường. Số lư­ợng là 04 lớp (200 học viên)

Tháng 1-12/2014

4

Hỗ trợ tập huấn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tổ chức tập huấn cho các cơ sở CNNT nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Số lư­ợng là 08 lớp (400 học viên)

Tháng 1-12/2014

VI

Chư­ơng trình học tập kinh nghiệm công tác Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng

1

Hỗ trợ tham quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm công tác Khuyến công và Tiết kiệm năng lư­ợng, các cơ sở SXKD giỏi trong lĩnh vực CN-TTCN tại các tỉnh phía Nam

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Sở Công thương; UBND các huyện Ngọc Lặc, Th­ường Xuân, Thọ Xuân, Yên Định; đại diện một số cơ sở CNNT của 04 huyện

Tại các tỉnh phía Nam

Tham quan, học tập kinh nghiệm; tổ chức cho các cán bộ quản lý của Sở Công thương, Trung tâm Khuyến công & TKNL; các cán bộ quản lý của 04 huyện Ngọc Lặc, Thường Xuân, Thọ Xuân, Yên Định; đại diện một số cơ sở CNNT của 04 huyện. Số lượng khoảng 20 ng­ười. Thời gian 10 ngày

Tháng 1-12/2014

PHỤ LỤC SỐ 02:

CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNGNLTK&HQ NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số: 2935/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnhThanh Hóa)

TT

Tên đề án

Đơn vị thực hiện

Địa điểm thực hiện và quy mô

Mục tiêu và nội dung chính

Dự kiến kết quả đạt được

Thời gian thực hiện

1

Hỗ trợ xây dựng lắp đặt ứng dụng kỹ thuật Biogas đun nấu và phát điện trong sinh hoạt

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Tại 09 huyện: Hà Trung, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thạch Thành, Nông Cống, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Tĩnh Gia, Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Tổ chức tập huấn tuyên truyền, nghiên cứu tính toán, lựa chọn công nghệ phát điện ứng dụng kỹ thuật Biogas phù hợp với địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Xây dựng 45 bể loại 9m3 cho 45 hộ chăn nuôi và 09 máy phát điện ứng dụng kỹ thuật Biogas để phát điện sinh hoạt cho 09 hộ gia đình.

Tháng 1-12/2014

2

Cải tạo, thay thế hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED tại các phòng làm việc của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thanh Hóa

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Tại toà nhà làm việc của Tỉnh ủy (01 phòng) và UBND tỉnh Thanh Hóa (51 phòng)

Thay thế các loại bóng thông thư­ờng không đảm bảo ánh sáng, tiêu tốn nhiều điện năng, tuổi thọ bóng đèn kém, chuyển sang loại bóng LED đảm bảo chất lượng ánh sáng và tiết kiệm điện

Thay thế tất cả các bóng đèn LED tại 01 phòng làm việc của Tỉnh ủy và 51 phòng làm việc của UBND tỉnh và sửa chữa các tấm trần thạch cao bị hỏng.

Tháng 1-12/2014

3

Thay đổi hệ thống đèn chiếu sáng công cộng một cấp công suất bằng đèn hai cấp công suất

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Tại các tuyến đường Trần Phú (141 bộ) và đường Nguyễn Văn Cừ (32 bộ), thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (tổng chiều dài 6,5km)

Thu thập, điều tra thông tin và xây dựng kế hoạch thực hiện; nghiên cứu lựa chọn các giải pháp thiết kế chiếu sáng cho phù hợp

Thay thế hệ thống đèn đạt tiêu chuẩn về chiếu sáng, mỹ quan. Số lượng 173 bộ đèn loại SON ánh sáng vàng (loại 250W đến 400W một cấp công suất) bằng bóng đèn hai cấp công suất SON 250W đồng bộ

Tháng 1-12/2014

4

Xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng pin năng lượng mặt trời kết hợp nối l­ưới tại khuôn viên liên Sở Công thương - Tài chính

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Tại khuôn viên liên Sở Công thương - Tài chính

Khảo sát, xác định vị trí cụ thể để xây dựng, lắp đặt đảm bảo tính mỹ quan trong khuôn viên liên Sở

Xây dựng cho 10 cột, góp phần cho khuôn viên thêm đẹp, bảo vệ môi trư­ờng, là hư­ớng sử dụng tái tạo nguồn năng lượng tự nhiên, bền vững và áp dụng rộng rãi tại tỉnh Thanh Hóa

Tháng 1-12/2014

5

Hỗ trợ kiểm toán, xây dựng mô hình quản lý năng lư­ợng cho 04 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Thực hiện cho 04 doanh nghiệp sử dụng năng lượng lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Điều tra, khảo sát 04 đơn vị sử dụng năng lượng lớn trên địa bàn tỉnh, đề ra các giải pháp nhằm tiết kiệm năng lượng, thời gian thu hồi vốn từ các giải pháp

Hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng; đánh giá các cơ hội tiết kiệm năng l­ượng; giúp doanh nghiệp giảm chi phí tiêu thụ năng lượng trong sản xuất

Tháng 1-12/2014

6

Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tham gia phong trào hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thông qua truyền hình, băng rôn, tờ rơi, hội thảo để thực hiện chương trình nhằm tuyên truyền, vận động đến các hộ gia đình

Giúp các hộ gia đình nhận thức được hiệu quả của tiết kiệm điện; sau khi thực hiện sẽ tiết kiệm ít nhất 15-20% điện tiêu thụ trong các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh

Tháng 1-12/2014

7

Tổ chức Chương trình “Giờ trái đất” năm 2014

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa

Tại Quảng trường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa

Thông qua chư­ơng trình để tác động về nhận thức đến các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội để hành động một cách thiết thực vì cộng đồng

Ngoài ý nghĩa về nhận thức thì ch­ương trình cũng sẽ đem lại hiệu quả sau buổi tổ chức tiết kiệm điện toàn tỉnh khoảng 22.000 kWh điện

Tháng 1-12/2014