B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2937/-TCHQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬNHOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTCngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệpvụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan;trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đạilý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số 2569/HQHCM-GSQL ngày 28/8/2015 của Công ty CP Giao nhận vận ti Con Ong;

Xét đề nghị của Cục trưởng CụcGiám sát quản lý về Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngnhận:

Công ty CP Giao nhận vận tải Con Ong

Mã số thuế: 0303482440

Địa chỉ: 39B Trường sơn, Phường 4,Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpcấp thay đổi ln thứ 15 ngày 17/11/2014

Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủtục hải quan.

Công ty CP Giao nhận vận tải Con Ongcó trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấpChứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làmthủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủtục hải quan.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký và thay thế Quyết định số 2569/HQHCM-GSQL ngày 16/9/2011 của Cục hảiquan thành phố Hồ Chí Minh về việc Xác nhận điều kiện hoạt động đại lý Hải quan.

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Công ty CPGiao nhận vận tải Con Ong, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan và Cụctrưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết địnhnày./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Cục CNTT&TKHQ;
-
Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh