SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Ủy quyền một số nhiệm vụ quản lý lao động cho Ban quản lý Khu kinh tế

Nghi Sơn Thanh Hóa

_____________________________

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – TBXH THANH HÓA

Căn cứ Quyết định 2520/QĐ-CT ngày 09 tháng 08 năm 2004 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh HÓa về: Chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức cơ quan chuyên môn giúp UBND các cấp quản lý nhà nước về lao động – TBXH trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số: 102/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn;

Căn cứ Quyết định số: 1414/1997/QĐ-BLĐTBXH ngày 17/11/1997 của Bộ trưởng Bộ Lao Động – TBXH về việc Ủy quyền một số nhiệm vụ quản lý lao động cho Ban quản lý các Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ công văn số: 1009/BQLKKTN &LĐ-DN ngày 06 tháng 12 năm 2008 của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn Về việc ủy quyền cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các Khu công nghiệp;

Xét đề ngjioj của ông Chánh văn phòng, Trưởng phòng Việc làm – An toàn lao động Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. ỦY quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa thực hiện việc cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc ở các doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp Lễ Môn và Khu công nghiệp Bỉm Sơn.

Điều 2. Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn có trách nhiệm phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước về lao động trong việc kiểm tra, thanh tra các quy định của pháp luật lao động, điều tra tai nạn lao động xảy ra tại các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý khi được yêu cầu.

Theo dõi, định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất báo cáo về tình hình quản lý sử dụng lao động người nước ngoài thuộc quyền quản lý về Sở Lao động – TBXH tỉnh Thanh Hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Những văn bản quy định trước đấy trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều .: Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, Giám đốc các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý của KKT Nghi Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đang cập nhật