ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH H
ÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2946/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNHQUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2014/QĐ-UBND NGÀY 15/9/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒABAN HÀNH QUY ĐỊNH TRAO ĐỔI, LƯU TRỮ, XỬ LÝ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦACƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày28/9/2010 của Chính phủ về công báo;

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính và sửa lỗi kỹ thuật trìnhbày Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý vănbản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhànước tỉnh Khánh Hòa, được ban hành kèm theo Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày15/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, với các nội dungcụ thể như sau:

1. Đính chính nội dung:

- Tại Điều 6, trang 3, dòng 20, từ trên xuống:

+ Đã viết là: "Ngoài danh mục các văn bảnnêu tại Điều 6, các văn bản còn lại phảigửi đồng thời văn bản điện tử qua môi trường mạng...",

+ Nay đính chính thành: "Ngoài danh mục cácvăn bản nêu tại Điều 5, các văn bản còn lại phải gửi đồng thời văn bảnđiện tử qua môi trường mạng..."

- Tại Khoản 1, Điều 7, trang 3, dòng 29, từ trênxuống:

+ Đã viết là: "Các cơ quan nhà nước trênđịa bàn tỉnh sử dụng các hệ thống thông tin được quy định tại Điều 4 nêu trênđể thực hiện trao đổi văn bản điện tử",

+ Nay đính chính thành: "Các cơ quan nhànước trên địa bàn tỉnh sử dụng các hệ thống thông tin được quy định tại Điều3 nêu trên để thực hiện trao đổi văn bản điện tử".

- Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 8, trang 4, dòng 19, từtrên xuống:

+ Đã viết là: "...đồng thời gửi kèm văn bản giấy (đã ký và đóng dấu) đối với những vănbản được quy định tại Điều 7 của Quy định này",

+ Nay đính chính thành: "...đồng thời gửikèm văn bản giấy (đã ký và đóng dấu) đốivới những văn bản được quy định tại Điều6 của Quy định này"

2. Sửa lỗi kỹ thuật trình bày:

Tại Điều 6, trang 3, dòng 22, từ trên xuống:

+ Đã viết là: " .. các văn bản còn lại phảigửi đồng thời văn bản điện tử qua môitrường mạng và bản chính bằng văn bản giấy quy đường công văn thông thường...",

+ Nay sửa lại thành "...các văn bản còn lạiphải gửi đồng thời văn bản điện tử quamôi trường mạng và bản chính bằng văn bản giấy qua đường công văn thôngthường... "

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố vàThủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ TTTT (để b/c);
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NN, QP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân