UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Thể dục thể thao năm 2006”

______________________________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ Nghị định số 22/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Thể dục thể thao;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Pháp chế

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Thể dục thể thao năm 2006”.

Điều 2. Về kinh phí xây dựng văn bản:

- Kinh phí xây dựng văn bản Luật, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ áp dụng theo quy định tại Quyết định 69/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/6/2000 và Thông tư 15/2001/TT-BTC ngày 21/3/2001 của Bộ Tài chính.

- Kinh phí xây dựng Thông tư, Thông tư liên tịch, Chỉ thị, Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao được bố trí hợp lý trong kinh phí sự nghiệp hàng năm của Ủy ban Thể dục thể thao.

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng, Thủ trưởng các vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Thể dục thể thao có trách nhiệm thực hiện tổ chức thực hiện việc soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật được phân công theo đúng yêu cầu, nội dung và thời gian đề ra.

Giao Vụ Pháp chế phối hợp, đôn đốc thực hiện chương trình; tiến hành thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật do các Vụ, đơn vị soạn thảo trước khi trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm; theo dõi và báo cáo định kỳ gửi Bộ trưởng, Chủ nhiệm về tình hình và kết quả thực hiện chương trình./.

Bộ trưởng (Chủ nhiệm)

(Đã ký)

Nguyễn Danh Thái