ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

*******

Số: 295-KHKT/QĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MỘT TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ nghị định số 123-CP ngày 24/8/1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công, nông nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này tiêu chuẩn Nhà nước dưới đây:

TCVN 2279-78 Than Vàng Danh, yêu cầu kỹ thuật.

Điều 2: Tiêu chuẩn trên chính thức áp dụng đối với tất cả các ngành, các địa phương có liên quan trong toàn quốc và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1979.

KT. CHỦ NHIỆM

ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Khắc