BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2952/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quychuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 4 tiêuchuẩn quốc gia sau đây:

1)

TCVN 2144:2008

ISO 2944:2000

Hệ thống và bộ phận thủy lực/khí nén – Áp suất danh nghĩa

2)

TCVN 4945:2008

ISO 5208:1993

Van công nghiệp – Thử áp lực của van

3)

TCVN 7969:2008

ISO 3320: 1987

Hệ thống và bộ phận thủy lực/khí nén - Đường kính lỗ xy lanh và cần pittông – Hệ mét

4)

TCVN 8017:2008

Xy lanh thủy lực và khí nén – Thông số

Điều 2. Quyết định này cóhiệc lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ PC;
- Lưu VT, TĐC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng