UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2952 /QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 21 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC KHOÁN CHI PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, XỨ LÝ BÁNGỖ SƯA VÀ CÁC LOẠI GỖ, LÂM SẢN QUÝ HIẾM TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chứcHĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứLuật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH ngày 16/12/2002;

Căn cứNghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứThông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý,xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước;

Căn cứQuyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 và Quyết định số 2812/QĐ-UBND ngày03/10/2006 của UBND tỉnh về quy định mức khoán chi phí quản lý, xử lý tài sảntịch thu sung công quỹ Nhà nước;

Theo đềnghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 452/TTr-STC ngày 30/8/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức trích khoán chi phí đối với các cơquan, đơn vị trực tiếp theo dõi, kiểm tra, bắt giữ, tịch thu, quản lý và xử lýbán gỗ Sưa và các loại gỗ, lâm sản quý hiếm sung quỹ nhà nước, cụ thể như sau:

a. Đối vớicơ quan Kiểm lâm, Công an, Quân đội, Hải quan, Quản lý thị trường, UBND các xã,các Ban quản lý bảo vệ rừng,... (phối hợp tịch thu hoặc từng đơn vị tịch thu):18% nguồn thu bán đấu giá gỗ Sưa và các loại gỗ, lâm sản quý hiếm sung quỹ nhànước.

b. PhòngTài chính-Kế hoạch huyện: 2% nguồn thu bán đấu giá gỗ Sưa và các loại gỗ, lâmsản quý hiếm sung quỹ nhà nước..

c. Hội đồngbán đấu giá huyện: 2% nguồn thu bán đấu giá gỗ Sưa và các loại gỗ, lâm sản quýhiếm sung quỹ nhà nước.

* Mức khoánchi phí nêu trên được dùng để thanh toán cho những trường hợp xử lý các vụ việctịch thu nhưng không có số thu (thu tiền bán tài sản tịch thu) hoặc xử lý bántài sản tịch thu nhưng mức khoán theo quy định tại Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 31/3/2006, Quyết định số 2812/QĐ-UBND ngày 03/10/2006 của UBND tỉnh khôngđủ thanh toán các khoản chi phí hợp lý.

* Tỷ lệ %mức khoán chi phí cho một cơ quan trong một lần xử lý được trích tối đa theomức quy định nêu trên, nhưng tối đa không quá 150.000.000 đồng.

Điều 2. Nội dung chi phí và việc thu, nộp, quản lý, sửdụng và quyết toán mức khoán chi phí quản lý, xử lý bán gỗ Sưa và các loại gỗ,lâm sản quý hiếm khác tịch thu sung quỹ nhà nước thực hiện theo Quyết định số1008/QĐ-UBND ngày 31/3/2006, Quyết định số 2812/QĐ-UBND ngày 03/10/2006 củaUBND tỉnh về quy định mức khoán chi phí quản lý, xử lý tài sản tịch thu sungquỹ Nhà nước của các cơ quan trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban,Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị liênquan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
-
Như điều 3;
-
CPVP;
-
Lưu VT, KTN, KTTH(Quang).
D:\Quang\QD - UB\Nam 2007\Tai chinh\QD quy dinh muc khoan chi phi go Sua.doc

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh