UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2952/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 06 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM Y BỔ SUNG ĐỢT 15 NĂM 2013 CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên Bộ: Y tế và Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1220/TTr-LĐTBXH ngày 29 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mua bảo hiểm y tế bổ sung đợt 15 năm 2013 cho 1.465 trẻ em dưới 6 tuổi đang cư trú trên địa bàn tỉnh Sơn La. Cụ thể như sau:

STT

Tên huyện

Số lượng thẻ

Cấp đột xuất

Tổng cộng

Ghi chú

1

Thành phố Sơn La

514

1

515

Danh sách trẻ em dưới 6 tuổi của các huyện được duyệt và lưu tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2

Huyện Mai Sơn

656

656

3

Huyện Yên Châu

1

1

4

Huyện Sông Mã

112

112

5

Huyện Thuận Châu

5

5

6

Huyện Mường La

1

1

7

Huyện Mộc Châu

175

175

Tổng cộng

1.457

8

1.465

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm mua thẻ bảo hiểm y tế và bàn giao thẻ cho UBND các huyện, thành phố có tên tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

UBND các huyện, thành phố có tên tai Điều 1 chịu trách nhiệm cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn kịp thời, đảm bảo quyền lợi của trẻ em.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính; Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có tên tại Điều 1 và các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- CVP, PCVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Như Điều 3 (t/h);
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, VX.SN20b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa