ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2955/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĂN TRƯA CHO TRẺ EMMẪU GIÁO 3, 4, 5 TUỔI NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định mộtsố chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015; Quyết định số 239/2010/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập giáodục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy địnhvề quản lý, điều hành ngân sách năm 2013; Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 12tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sáchnăm 2013;

Căn cứ Công văn số 1076/HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Thường trực HĐND tỉnh về việc duyệt bổ sung kinhphí thực hiện chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3, 4, 5 tuổi chocác huyện, thành phố năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tạiTờ trình số 753/TTr-STC ngày 18 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt cấp bổ sung kinh phí thực hiện chínhsách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3, 4, 5 tuổi theo quy định tại Quyết địnhsố 60/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 239/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chocác huyện, thành phố, số tiền:7.220.000.000 đồng (Bảy tỷ, hai trămhai mươi triệu đồng chẵn). Có Phụ lục chi tiết kèm theo.

Nguồn kinhphí: Tạm cấp từ dự phòng ngân sáchtỉnh năm 2013, sau khi Bộ Tài chính cấp bổ sung cho tỉnh, thực hiện hoàn trảngân sách tỉnh theo đúng quy định.

Điều 2. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm rà soát, phê duyệt chi tiếtdanh sách học sinh được hưởng chính sách theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ;Quyết định số 239/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Đồng thời chỉ đạo PhòngGiáo dục đào tạo và các trường Mầm non trực thuộc chi trả kịp thời chế độ chocác đối tượng được hưởng theo đúng quy định; quản lý, sử dụng kinh phí hiệuquả, đúng mục đích thanh quyết toán kinh phí theo quy định của Luật ngân sáchNhà nước.

Nguồn kinh phí thực hiện chínhsách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3, 4, 5 tuổi theo Quyết định số60/2011/QĐ-TTg ; Quyết định số 239/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nếutrong năm không sử dụng hết phải chuyển nguồn sang năm sau để tiếp tục chi;không sử dụng nguồn kinh phí này cho các nhiệm vụ chi khác.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và đầu tư, Tàichính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh; (Để b/c)
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTTH, Hồ Hải 15b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

PHỤ LỤC

CẤP KINH PHÍ THỰCHIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĂN TRƯA CHO TRẺ EM MẪU GIÁO 3, 4, 5 TUỔI THEO QUYẾT ĐỊNH 60/2011/QĐ-TTG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 239/2010/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 2955/QĐ-UBND ngày 07/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnhSơn La)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT

Nội dung

Số tiền

Ghi chú

Tổng cộng

7.220.000

1

Thành phố

2.720.000

2

Huyện Thuận Châu

315.000

3

Huyện Mộc Châu

1.615.000

4

Huyện Phù Yên

1.240.000

5

Huyện Bắc Yên

136.000

6

Huyện Quỳnh Nhai

655.000

7

Huyện Sông Mã

264.000

8

Huyện Sốp Cộp

275.000