ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SÁP NHẬP VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG VÀO TRUNG TÂM BẢO TỒN DI SẢN THĂNG LONG - HÀ NỘI
--------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp;
Căn cứ Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về Tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của thành phố Hà Nội năm 2012;
Căn cứ quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/9/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội và Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 22/5/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số điều của Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/9/2009;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 753/TTr-SNV ngày 16 tháng 5 năm 2012 về việc rà soát, sắp xếp lại mô hình quản lý tổ chức và hoạt động đối với một số đơn vị sự nghiệp của Thành phố,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sáp nhập Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long vào Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, gồm những nội dung sau:
1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu, hồ sơ có liên quan của Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long đang quản lý sử dụng;
2. Biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng hiện có của Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long;
3. Các vấn đề về tài chính hiện tại, bao gồm: cả công nợ và những vấn đề phát sinh khác (nếu có) của Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.
Điều 2. UBND Thành phố giao Thủ trưởng các đơn vị:
1. Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, tiến hành thanh quyết toán tài chính, thống kê, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, lập danh sách trích ngang cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng và hồ sơ tài liệu có liên quan của đơn vị để chuyển về Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội quản lý, sử dụng.
2. Sở Tài chính hướng dẫn việc thống kê cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu có liên quan của Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, làm rõ các khoản công nợ (nếu có) trước khi chuyển về Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội quản lý, sử dụng.
3. Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội có trách nhiệm:
a) Tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu, hồ sơ có liên quan của Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long đang quản lý sử dụng;
b) Bố trí sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng hiện có của Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng đảm nhận công việc của từng cá nhân;
c) Kế thừa và giải quyết những tồn tại của Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, như: Thanh quyết toán Hợp đồng xuất bản cuốn kỷ yếu 1000 năm Thăng Long, bộ sách Lịch sử Thăng Long - Hà Nội, bộ sách Văn hiến Thăng Long và những tồn tại khác (nếu có).
4. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc sáp nhập Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long vào Trung tâm Bảo tồn khi di sản Thăng Long - Hà Nội bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 3. Quyết định này hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các đ/c PCT.UBND Thành phố;
- Công an thành phố Hà Nội;
- Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội;
- PVP UBND TP Đỗ Đình Hồng, Nguyễn Văn Hoạt;
- VX, NC, TH;
- Lưu: VT, SNV (06 bản).
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc