ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THAY THẾ MỘT SỐ THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 61/2000/QĐ-TTg ngày 16/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;
Căn cứ Quyết định số 6231/QĐ-UB ngày 16/11/2000 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố Hà Nội, Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 10/10/2008; Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 19/4/2011 của UBND Thành phố về việc Kiện toàn, bổ sung, thay thế một số thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố; Quyết định số 2336/QĐ-UBND ngày 01/12/2008 về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố;
Xét đề nghị của Giám đốc Công an Thành phố - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố tại Tờ trình số 06/TTr-CAHN - PV11 ngày 27/6/2012 về việc bổ sung, thay thế một số thành viên của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thay thế một số Thành viên của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Thành phố) như sau:
1. Ông Nguyễn Đức Chung - Phó Giám đốc Công an Thành phố làm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố thay thế Ông Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc Công an Thành phố.
2. Ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế làm Phó Trưởng ban chỉ đạo Thành phố thay thế Ông Lê Anh Tuấn nguyên Giám đốc Sở Y tế.
3. Ông Phạm Xuân Phương - Phó Giám đốc sở Tư pháp làm ủy viên Ban Chỉ đạo Thành phố thay thế bà Trương Thị Nga - Phó Giám đốc sở Tư pháp.
4. Ông Nguyễn Huy Đăng - Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm ủy viên ban chỉ đạo Thành phố thay thế ông Phạm Ngọc Thạch - Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
5. Bà Đào Thu Vịnh - Phó Giám đốc sở Công Thương làm ủy viên Ban Chỉ đạo Thành phố thay thế ông Phạm Trung Sơn - Phó Giám đốc sở.
6. Ông Nguyễn Hiệp Thống - Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo làm ủy viên Ban chỉ đạo Thành phố thay thế ông Nguyễn Hữu Hiếu - Phó Giám đốc sở.
7. Ông Nguyễn Hữu Chính - Phó Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố làm ủy viên Ban chỉ đạo Thành phố thay thế ông Nguyễn Sơn nguyên Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- UBQG PC AIDS&PCTN MT, MD (để báo cáo);
- TT: Thành ủy, HĐNDTP (để báo cáo);
- Đ.c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- CVP, PVP Đỗ Đình Hồng,
- VX, TH, NC;
- Lưu: VT, (5b).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc