ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 296/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BỔ SUNG NHIỆM VỤ VÀ ĐỔI TÊN “TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG BẢO TRỢ NGƯỜI GIÀ VÀ TÀN TẬT CHÁNH PHÚ HÒA” THÀNH “TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI CHÁNH PHÚ HÒA”TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 104/2003/QĐ-UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Quyết định số 6645/QĐ-UB-NCVX ngày 09 tháng 9 năm 1995 của Ủy ban nhân dân thành phố về đổi tên Nhà nuôi dưỡng người già và tàn tật số 4 thành Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người già và tàn tật Chánh Phú Hòa thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội tại Công văn số 331/TT-LĐTBXH ngày 23 tháng 9 năm 2003 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố (nay là Giám đốc Sở Nội Vụ) tại Tờ trình số 157/TCCQ ngày 03 tháng 12 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1- Nay cho phép đổi tên Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người già và tàn tật Chánh Phú Hòa thành “Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa” trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố.

Điều 2.- Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa được bổ sung nhiệm vụ như sau :

2.1. Tiếp nhận trẻ em lang thang cùng gia đình xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn thành phố.

2.2. Tiếp nhận, quản lý, chữa trị và phục hồi sức khỏe cho người lang thang trong độ tuổi lao động, nhưng không đủ sức khỏe để áp dụng biện pháp quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định 104/2003/QĐ-UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn thành phố.

2.3. Tiếp nhận ban đầu và quản lý tạm thời đối với người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn thành phố trong thời gian làm thủ tục đưa về địa phương cư trú đối với người đã xác định được địa chỉ cư trú, hoặc người lang thang trong độ tuổi lao động, có sức khỏe trong thời gian chờ làm thủ tục quyết định chuyển đi cơ sở sản xuất thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoặc Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố.

2.4. Phối hợp với các Sở-ngành chức năng tổ chức dạy văn hóa, dạy nghề, kết hợp với lao động sản xuất, tạo điều kiện cho người được đưa vào Trung tâm hòa nhập cộng đồng.

2.5. Các nhiệm vụ khác của Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 6645/QĐ-UB-NCVX ngày 09 tháng 9 năm 1995 và Quyết định số 5273/QĐ-UB-VX ngày 08 tháng 8 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội Vụ, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công an thành phố, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố, Thủ trưởng các Sở-ngành thành phố có liên quan và Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.-

Nơi nhận :
- Như điều 4 PHÓ CHỦ TỊCH
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực HĐND thành phố
- Thường trực UBND thành phố
- Sở KH-ĐT, Sở GD&ĐT
- Sở Nội Vụ (2b), Sở TP
- Ủy ban DSGĐ& Trẻ em
- VPHĐ-UB : PVP/VX, PC
- Tổ VX, PC
- Lưu (VX-C)


KT. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài