BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ HỖ TRỢ TỔ CHỨC GIAN HÀNG TRIỂN LÃM NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – BÔNG LÚA VÀNG VIỆT NAM – SÓC TRĂNG EXPO 2011 TỪ NGUỒN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NĂM 2011 CỦA CỤC CHẾ BIẾN, THƯƠNG MẠI NÔNG LÂM THỦY SẢN VÀ NGHỀ MUỐI
----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN-TC ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-BNN-CB ngày 21/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức gian hàng triển lãm nông nghiệp quốc tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long – Bông lúa vàng Việt Nam – Sóc Trăng EXPO 2011 từ nguồn xúc tiến thương mại năm 2011 của Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối;
Xét đề nghị của Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối tại Tờ trình số 167/TTr-CB-TM ngày 22/02/2011 về việc đề nghị phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí tổ chức gian hàng triển lãm nông nghiệp quốc tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long – Bông lúa vàng Việt Nam - Sóc Trăng EXPO 2011 từ nguồn xúc tiến thương mại năm 2011 và hồ sơ kèm theo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

>> Xem thêm:  Tranh chấp về việc đòi nhà cho thuê ? Làm đơn khởi kiện về tranh chấp đất đai ?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí thực hiện nhiệm vụ xúc tiến thương mại năm 2011 của Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối, gồm các nội dung sau:
1. Nguồn kinh phí: Ngân sách cấp (loại 010-013 – kinh phí không tự chủ) Chương trình xúc tiến thương mại năm 2011.
2. Dự toán được duyệt: 480.000.000 đồng (Bốn trăm tám mươi triệu đồng).
Trong đó: Số giao tiết kiệm 10% (theo Công văn số 2665/BTC-HCSN ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính) là 36,8 triệu đồng
3. Nội dung: Hỗ trợ tổ chức gian hàng triển lãm nông nghiệp quốc tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long – Bông lúa vàng Việt Nam – Sóc Trăng EXPO 2011.
4. Thời gian: 08 ngày (dự kiến từ ngày 27/4 đến 04/5/2011)
5. Kết thúc Lễ hội đề nghị Cục bán tận thu các vật tư, vật liệu dàn dựng gian hàng, số tiền thu được sau khi trừ chi phí hợp lý nộp ngân sách.
(Chi tiết số liệu theo biểu đính kèm)
Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối trình Bộ phê duyệt kế hoạch đấu thầu; phối hợp với các Cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai trong nội bộ gia đình ? Cách xử lý tranh chấp đất đai ?

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu: VT, TC.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Thị Phương

DỰ TOÁN CHI TIẾT
KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2011
(Kèm theo Quyết định số 296/QĐ-BNN-TC ngày 22 tháng 03 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Đơn vị: Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối
ĐVT: đồng

STT
Nội dung hỗ trợ
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
Tỷ lệ hỗ trợ
Thành tiền
TỔNG CỘNG
480.000.000
A
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM
99.535.000
1
Hỗ trợ Đài truyền hình tuyên truyền, quảng cáo giới thiệu về Hội chợ triển lãm
75.000.000
1.1
Hỗ trợ các Đài truyền hình địa phương (Sóc Trăng) truyền hình trực tiếp lễ khai mạc và bế mạc Hội chợ, đưa tin tuyên truyền quảng cáo các sự kiện hội chợ triển lãm
Chương trình
1
50.000.000
100%
50.000.000
1.2
Hỗ trợ đài truyền hình tuyên truyền Hậu Giang truyền hình trực tiếp lễ Khai mạc Hội chợ
Chương trình
1
25.000.000
100%
25.000.000
3
Chi phí in ấn
24.535.000
3.1
Brochures Hội chợ
Tờ
2.000
5.000
100%
10.000.000
3.2
Tờ bướm quảng cáo Hội chợ
Tờ
7.650
1.900
100%
14.535.000
B
CHI PHÍ CẤU THÀNH GIAN HÀNG
343.665.000
1
Chi phí thuê toàn bộ mặt bằng khu văn hóa Hồ nước ngọt để bố trí dàn dựng gian hàng triển lãm bao gồm: 01 nhà triển lãm có sẵn toàn bộ mặt bằng trống ngoài trời, một hội trường lớn để làm văn phòng BTC, hệ thống các nhà vệ sinh, hệ thống điện nước và đèn
Lần
1
130.000.000
50%
65.000.000
2
Chi phí thuê dàn dựng gian hàng, nhà bạt
177.500.000
2.1
Hỗ trợ 50% chi phí lắp dựng 200 gian hàng tại triển lãm, kích thước 3m x 3m, khung thép, có mái che, có 02 đèn chiếu sáng và nguồn điện hoạt động tốt theo quy chuẩn gian hàng triển lãm
Gian hàng
200
1.300.000
50%
130.000.000
2.2
Hỗ trợ 50% kinh phí lắp dựng nhà bạt phục vụ triển lãm máy móc thiết bị lớn diện tích 1.000m2
m2
1000
95.000
50%
47.500.000
4
Chi phí trang trí các cổng, sân khấu, in ấn băng rol, cờ phướn, pano quảng cáo
Bao gồm:
90.000.000
4.1
In KTS băng rôn (1mx8m), công treo tháo gỡ
cái
60
300.000
50%
9.000.000
4.3
In KTS và lắp dựng Pano quảng cáo hội chợ (3mx10m) (bao gồm cả lắp đặt và tháo gỡ)
cái
4
8.000.000
50%
16.000.000
4.4
Trang trí cổng lớn (200 m2), cổng nhỏ (100m2): kết cấu khung sắt, xung quanh viền nhôm, căng vải hiflex in KTS, trang trí đèn dây, đèn chiếu sáng, cờ chuối
bộ
1
50.000.000
50%
25.000.000
4.5
Trang trí sân khấu: 02 pano (1,6m x 1,2 m); 04 pano (2,5m x 7,5m); 04 pano (2,5m x 1,5m); 04 pano (1mx2m)
Lần
1
30.000.000
50%
15.000.000
4.6
In KTS và lắp đặt phướn lớn, pano doanh nghiệp: kết cấu khung sắt, mặt căng vải hiflex, xung quanh viền nhôm, 2,5mx2m (bao gồm cả lắp đặt và tháo gỡ)
cái
20
2.500.000
50%
25.000.000
5
Chi phí đi lại
11.165.000
1
Vé máy bay + Taxi sân bay (2 người)
người
2
4.100.000
100%
8.200.000
2
Công tác phí 2 người x 3 ngày
ngày
6
70.000
100%
420.000
3
Tiền thuê phòng ngủ (2 phòng, 2 đêm)
ngày đêm
4
280.000
100%
1.120.000
4
Chi phí đi lại Cần Thơ – Sóc Trăng
trọn gói
100%
1.425.000
C
SỐ GIAO TIẾT KIỆM 10% NHẰM KIỀM CHẾ LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ (theo CV số 2665/BTC-HCSN ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)
36.800.000

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thuê lại đất ? Xử lý tranh chấp bất động sản liền kề ?