UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2960/QĐ-STC

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHBẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ MỘT SỐ LOẠI TÀI SẢN NHƯ: TÀU THUYỀN, ÔTÔ, XE MÁY, SÚNG SĂN, SÚNG THỂ THAO

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

Căn cứ pháp lệnh Phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 củaỦy banThường vụ Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP Ngày 17/6/2011củaChính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Quyết định số 2664/QĐ- UBND ngày 14/6/2010 của UBND Thành phố Hà Nội vềviệc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội ký Quyết định ban hành Bảng giá tốithiểu tính lệ phí trước bạ các loại tải sản như: tàu, thuyền, ô tô, xe máy,súng săn, súng thể thao áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Văn bản 5787UBND-KTngày 13/8/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành bảng giá tối thiểu tínhlệ phí trước bạ một số tài sản;

Căn cứ biên bản liên ngành gồm Sở Tài chính vàCục thuế Hà Nội ngày 28/5/2014 về việc thống nhất mức giá tối thiểu tính lệ phítrước bạ các loại ô tô, xe máy áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội trên cơ sởthông báo giá của các tổ chức sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô, xe máy, giághi trên hóa đơn bán hàng hợp pháp, giá thị trường hoặc giá của tài sảncùng loại tương tự trên thị trường Thành phố Hà Nội ở thời điểm hiện tại;

Xét đề nghị của Ban giá - Sở Tài chính ngày28/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung giá tính lệ phí trước bạ cácloại ô tô cụ thể như sau:

TT

Loại tài sn

Năm SX

Giá xe mới 100% (Triệu VNĐ)

I/ Xác định giá căn cứ văn bản thông báo giá của các cơ sở sản xuất, nhập khẩu:

1. Xe sản xuất lắp ráp trong nước

NHÃN HIỆU KIA

1

KIA SORENTO XM 24G E2 MT-2WD; 2.359 cm3; 07 chỗ

2014

794

2

KIA SORENTO XM 24G E2 AT-2WD; 2.359 cm3; 07 chỗ

2014

820

3

KIA SORENTO XM 24G E2 AT-4WD; 2.359 cm3; 07 chỗ

2014

830

NHÃN HIỆU CHEVROLET

1

CHEVROLET AVEO KLAS SN4/446; 1.498 cm3; 05 chỗ

2014

479

2. Xe nhập khẩu từ nước ngoài

NHÃN HIỆU KIA

1

KIA OPTIMA; 1998 cm3; 05 chỗ

2014

925

2

KIA SPORTAGE AT 2WD; 1999 cm3; 05 chỗ

2014

870

NHÃN HIỆU FORD

1

FORD RANGER; 2198 cc; Pickup cabin kép, tải trọng 879 kg, UL2W LAA

2014

629

2

FORD RANGER; 2198 cc; Pickup cabin kép, tải trọng 863 kg, UL2W LAB

2014

635

NHÃN HIỆU MERCEDES-BENZ

1

MERCEDES-BENZ S350 CDI; 2987 cm3; 04 chỗ

2013, 2014

4.707

2

MERCEDES-BENZ G63 AMG; 5461 cm3; 05 chỗ

2013, 2014

6.730

II. Xác định giá ghi trên hóa đơn bán hàng hợp pháp, giá thị trường hoặc giá của tài sản cùng loại tương tự:

1. Xe nhập khẩu từ nước ngoài

NHÃN HIỆU SAMSUNG

1

SAMSUNG SM5 TCE; 1618 cm3; 05 chỗ

2014

612

NHÃN HIỆU CADILLAC

1

CADILLAC SRX PREMIUM COLLECTION; 3556 cm3; 05 chỗ

2012

2.897

NHÃN HIỆU RENAULT

1

RENAULT LAGUNA; 2946 cc; 05 chỗ

2003

169

NHÃN HIỆU HYUNDAI

1

HYUNDAI GRAND STAREX CVX; 2497 cm3; 05 chỗ

2010

670

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đối với việc tính, thu lệ phí trước bạ vàđược áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.Các mức giá xe đã ban hành trái với mức giá quy định tại Quyết định này hếthiệu lực thi hành.

Điều 3. Ban giá, các phòng Thanh tra thuế,các phòng Kiểm tra thuế thuộc văn phòng Cục thuế, các Chi cục thuế quận, huyện,thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Tổng Cục thuế;
- UBND Thành phố Hà Nội;
- Cục thuế Hà Nội (để p/hợp)
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT, BG

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Thị Loan