UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 10 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý

hành chính Nhà nước đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường

trên địa bàn thành phố Cần Thơ

 _____________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 13/2009/TT-BTNMT ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn 570/STNMT-CCBVMT ngày 06 tháng 7 năm 2009, Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 801/TTr-SNV ngày 23 tháng 9 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường tại thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:

1.Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường; báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố (ngoại trừ các báo cáo đánh giá tác động môi trường được ủy quyền cho Ban Quản lý các Khu Chế xuất và công nghiệp theo Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ).

2. Xác nhận việc thực hiện các nội dung, yêu cầu báo cáo của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức.

3. Tổ chức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Thanh Mẫn