UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2962/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 04 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÂN BỔ VỐN TỪ NGUỒN THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ CHO CÁC ĐỊAPHƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày13/3/2012 của Chính phủ về Qũy bảo trì đường bộ và Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị địnhsố 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày05/8/2013 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý vàsử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàntỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trìđường bộ tỉnh tại Văn bản số 15/TTr-VPQBTĐB ngày 18/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ nguồn vốn thu phí sử dụngđường bộ đối với xe mô tô cho các địa phương, để thực hiện việc đầu tư xây dựngđường giao thông nông thôn theo Chương trình xây dựng nông thôn mới, cụ thể nhưsau:

TT

Đơn vị

Kinh phí phân bổ

(đồng)

Tổng số

7.891.564.500

1

UBND thành phố Quy Nhơn

1.120.164.000

2

UBND huyện Hoài Nhơn

1.867.957.000

3

UBND huyện Phù Mỹ

759.563.000

4

UBND Thị xã An Nhơn

909.760.000

5

UBND huyện Tuy Phước

940.218.500

6

UBND huyện Hoài Ân

835.310.000

7

UBND huyện Vĩnh Thạnh

235.556.000

8

UBND huyện Tây Sơn

435.724.000

9

UBND huyện Phù Cát

787.312.000

Điều 2. UBND các huyện, thị xã, thành phốchịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh được giao đúng mục đích và thực hiệnviệc thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải; Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Đông Hải