ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2963/QĐ-UBND

Huế, ngày 14 tháng 9 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN VÀ CHUYỂN ĐẦU MỐI QUẢN LÝ CÁC ĐƠNVỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ SỰ NGHIỆP THUỘC CÁC NGÀNH NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THUỶ LỢI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ quyết định số 852/TTg ngày 28/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập một số tổ chức ở địa phương và quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 25/8/1996 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Theo đề nghị của Trưởng ban tổ chức Chính quyền tỉnh

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Đổi tên và chuyển đầu mối quản lý các đơn vị quản lý nhà nước và sự nghiệp sau đây sang Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý, kể từ ngày ký quyết định :

1- Chi cục bảo vệ thực vật

2- Chi cục Thú y

3- Chi cục định canh định cư và vùng kinh tế mới ( trên cơ sở hợp nhất Chi cục di dân phát triển vùng kinh tế mới và bộ phận định canh định cư )

4- Ban quản lý dự án đầu tư và tu bổ đê điều T.T.Huế

5- Trung tâm khuyến nông

6- Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn ( đổi tên từ ban quản lý chương trình nước sinh hoạt nông thôn )

7- Đoàn điều tra quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp ( đổi tên từ đội điều tra quy hoạch lâm nghiệp)

Điều II: Chánh văn phòng UBND tỉnh , Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh , Giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn , Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận:- Như điều II- Công an tỉnh- Lưu :

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Mễ