ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2964/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 02 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/V DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 3409/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Phú Thọ giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Quyết định số 3278/QĐ- UBND ngày 18/10/2010, Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Phú Thọ giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 03 -TB/TU ngày 25/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ và Văn bản số 231/HC-HĐND ngày 26/11/2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, về việc điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Phú Thọ giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế,

>> Xem thêm:  Phân định, phân loại chất thải y tế theo quy định mới

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Phú Thọ giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 (điều chỉnh lần 3) với các nội dung chính như sau:

1. Sáp nhập Bệnh viện Phục hồi chức năng vào Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Phú Thọ thành Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ;

- Quy mô của Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ: 170 giường bệnh, (trong đó 120 giường bệnh hiện tại của Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Phú Thọ và điều chuyển 50 giường bệnh của Bệnh viện Phục hồi chức năng sau khi sáp nhập sang).

2. Thành lập Bệnh viện Mắt tỉnh Phú Thọ trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Chăm sóc Mắt tỉnh Phú Thọ.

- Địa điểm: Tại vị trí của Bệnh viện Phục hồi chức năng, (phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

- Quy mô bệnh viện: 55 giường bệnh giai đoạn 2016 - 2020, (trong đó 30 giường bệnh hiện tại của Trung tâm Chăm sóc Mắt tỉnh Phú Thọ và điều chuyển 25 giường bệnh của Bệnh viện Phục hồi chức năng sau khi sáp nhập sang) và 100 giường bệnh sau năm 2020.

3. Bàn giao trụ sở Trung tâm Chăm sóc Mắt tỉnh Phú Thọ cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ quản lý, sử dụng, để thành lập Trung tâm Đột quỵ trực thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

- Quy mô Trung tâm Đột quỵ: 100 giường bệnh giai đoạn 2016 - 2020 và 150 giường bệnh sau năm 2020.

4. Điều chuyển 30 giường bệnh của Bệnh viện Phục hồi chức năng sau khi sáp nhập sang Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, (nâng giường bệnh pháp lệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ lên 880 giường bệnh);

>> Xem thêm:  Kê khai giá trang thiết bị y tế thực hiện như thế nào?

Điều 2. Các nội dung khác của Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Phú Thọ đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020: Giữ nguyên như Quyết định số 3409/QĐ-UBND ngày 24/11/2008; Quyết định số 3278/QĐ- UBND ngày 18/10/2010; Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Phú Thọ giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Điều 3. Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị có liên quan tổ chức thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các ngành, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHBùi Minh Châu