ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THỊ XÃ MÓNG CÁI

“V/việc ban hành quy định tạm thời thủ tục cho cá nhân, doanh nghiệp người Việt Nam có nhà cho thuê và thủ tục cho cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp người Trung Quốc thuê nhà và sản xuất, kinh doanh tại khu vực cửa khẩu Móng Cái”

__________________­­­­______

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MÓNG CÁI

Căn cứ luật lổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994.

Căn cứ Nghị định số 56 - CP ngày 18/9/1995 của Chĩnh phủ ban hành quy chế cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại Việt Nạm; Nghị định 08/NĐ-CP ngày 22 /2/24301 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh trật tự dối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; Thông tư số 02/2001/TT-BCA ¡hướng dẫn thi hành Nghị định 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ Quyết định số 2155/1998/QĐ-UB ngày 15/8/1998 của UBND tỉnh Quảng Nính ”V/v ban hành quy định tạm thời về việc cho người Trung Quốc thuê nhà tại khu vực cửa khẩu Móng Cái, Thí xã Móng Cái"; Quyết định số 4879/2001/QĐ-UB ngày 24/12/2001 "V/v ban hành quy chế tạm thời đối với các hộ là người Trung quốc sang hoạt động kinh doanh tại khu kinh tế của khẩu Móng Cái’’.

Theo đề nghi của phòng Thương mại - Du lịch, Công an Thị xã và các . phòng, ban liên quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời của UBND Thị xã Móng .Cái '"V/v giải quyết các thủ tục thuê nhà, cho thuê nhà, trình tự cấp giấy chứng nhận đăng ký. kinh doanh cho người Trung Quốc trên địa bàn Thị xã".

Điều 2 : - Giao cho các Ông (bà) Trưởng phòng Thương mại - Du lịch, - Trưởng Công- an Thị xã Móng Cái hướng dãn thực hiện quyết định này.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quyết định 3993/QĐ-UB ngày 28/10/1998 cua UBND thị xã Móng Cái.

Điều 3 : Các ông, (bà): Chánh Vãn phòng HĐND và UBND Thị xã, Trưởng phòng Thương mại - Du lịch, Trưởng Công an Thị xã, Trương phòng Địa chính - Xây dựng, Đội trưởng đội Quản lý Thị trường số 4, Chủ tịch UBND các xã, phường, Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành ./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MÓNG CÁI

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

QUY ĐỊNH TẠM THỜI CỦA UBND THỊ XÃ MÓNG CẲI

"Về việc giải quyết các thủ tục thuê nhà, cho thuê nhà, trình tự cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho người Trung Quốc trên địa bàn Thị xã.

(Quy định này ban hành kèm theo quyết định số2965 ngày 19 tháng. 11 năm 2002 của UBND Thị xã).

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết các thủ tục và quản lý người Trung Quốc sang thuê nhà để ở hoặc kinh doanh các ngành, nghề được pháp luật Việt Nam cho phép tại khu vực cửa khẩu Móng Cái, UBND Thị xã quy định như ,sau:

Điều 1- Đối tượng thuê, cho thuê và điều kiện nhà cho thuê: Đối tượng thuê, cho thuê và điều kiện nhà cho thuê thực hiện theo Nghị định 56 - CP, Nghị định 08/200l/NĐ-CP,Thông tư 02/2002/TT-BCA , Quyết định số 4879/2001/QĐ- UB, Quyết định số 2155/1998/QĐ-UB.

Nếu tổ chức, cá nhân người Trung Quốc thuê nhà để kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Nghị định 08/2001/NĐ-CP và Thông tư số 02/2001/TT-BCA, điều kiện nhà cho thuê thực hiện theo các nội dung văn bản trên và thực hiện theo Nghị định 08/2001/NĐ-CP và Thông tư 02/2001/TT-BCA

Điều 2 - Hồ sơ cho thuê nhà, xin thuê nhà:

1- Hổ sơ cho thuê nhà của cá nhân, doanh nghiệp người Việt Nam :

-Bản Photo công chứng giấy tờ hợp pháp về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất.

-Đơn xin phép cho người nước ngoài thuê nhà.

-.Họp đồng thuế nhà.

-Sơ yếu lý lịch.

-2 ảnh chân dung 3x4.

(hồ sơ trên lập theo mẫu và có xác nhận của ƯBND xã, phường nơi đãng ký hộ khẩu thường trú).

Riêng đối với trường hợp vợ họặc chồng là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì phải thực'hiện theo đúng các quy định hiện hành về quản lý Đảng viên của Đảng: quy định số 17 ngày 10/12/1996 của Bộ Chính Trị, Hướng dán số 01 ngày 26/3/1997 của Ban Tổ chức Trung ương, Quy định số 106 ngày 21/7/1997 của Ban thường vụ Thị uỷ Móng Cái)

2 - Hồ sơ xin thuê nhà của các Lổ chức, cá nhân người Trung Quốc (gồm 3bộ).

a:- Hỗ sơ xin thuê nhà của các cá nhân người Trung Quốc được lập như sau:

-Bản Photo hợp pháp giấy tờ nhập cảnh vào Việt nam (khi cơ quan chức năng yêu cầu kiểm tra phải xuất trình bản chính)

-Đơn xin thuê nhà.

-Hợp đồng thuê nhà.

-2 ảnh chân dung cỡ 3x4.

b-Hồ sơ xin thuê nhà của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp người Trung Quốc,

- Bản Photo Công chứng Giấy phép thành lập chi nhánh. Vãn phòng Đại diện của;cơ quan, doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

-Đơn xin thuê nhà.

-Hợp đồng thuê nhà.

Điều 3 - Nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn :

1- Phòng Thương mại du lịch

Phòng Thương mại - Du lịch .chịu trách nhiệm hướng dẫn các cá nhân, doanh nghiệp người Việt Nam có nhà cho thuê, người Trung Quốc, cơ quan, doanh nghiệp của Trung Quốc có nhu cầu thuê nhà làm hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ. Khi hồ sơ đã đẩy đủ chuyển cho phòng Địa chính - Xây dựng, công an Thị xã thẩm đinh hổ sơ (nếu là cá nhân) hoặc tham mưu cho UBND Thị xã có văn bản đề nghị Sở Xây Dựng và Công an Tỉnh thẩm định hổ sơ (nếu là cơ quan, doanh nghiệp của Trung Ouốc) theo quy định tại quyết định 2155/19958/QĐ-UB của UBNĐ Tỉnh.

-Khi hồ sơ cho thuê nhà được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, tham mưu cho UBND Thị xã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cho các cá nhân, doanh nghiệp nguời Việt Nam có nhà cho thuê, cấp giấy phép thuê nhà cho cơ quan, doanh nghiệp người Trung Quốc (nếu được công an Tỉnh và Sở Xây dựng phê duyệt) hoặc cá nhân người Trung Ọuốc (Công an Thị xã, phòng Địa chín- Xây dưng đã thẩm định). Chuyển sang Công an Thị xa để xác nhận cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh trật tự cho chủ hộ người Việt nam có nhà cho thuê.

-Thu lệ phí và quyết toán việc thu nộp lệ phí theo quy định.

2- Phòng Địa chính - Xây dựng:

Sau khi nhận hồ sơ do phòng Thưong mại - Du lịch chuyển đến có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp về nhà ở, xác định cấp nhà và diện tích cho thuê. Sau khi kiểm tra có văn bản báo cáo UBND Thị xã (gửi qua phòng Thương mai - Du lịch để tồng hợp). Thời gian giải quyết tối đa là 5 ngày.

3- Công an Thị xã

Sau khi nhận hồ sơ do phòng Thương mại - Du lịch chuyển đến có trách nhiệm kiểm tra về mặt nhân sự theo quy định và có văn bản báo cáo UBND Thị xã . (gửi qua phòng Thương mai - Du lịch để tổng hợp). Thời hạn giải quyết tối đa là 5 ngày.

-Xác nhận cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh trật tự cho cá nhân, doanh nghiệp người Việt Nam có nhà cho thuê theo Nghị định 08/2001/NĐ-CP và Thông tư 02/2001/TT-BCA . Thời hạn giải quyết tối đa là 3 ngày.

- Quản lý và đăng ký tạm trú cho người Trung Quốc khi UBND Thị xã cấp giấy phép thuê nhà cho người Trung Quốc.

4- Chi cục Thuế

Có nhiệm vụ hướng dẫn các cá nhân, doanh nghiệp đã dược phép cho thuê nhà nộp đầy đủ các khoản thuế theo quy định. Hướng dẫn, đôn đốc các cá nhân, doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất, kinh doanh thực hiện nghiêm chỉnh luật thuế hiện hành.

5- Đội Ọuản lý Thi trường số4.

Có trách nhiệm quản lý các đối tượng kinh doanh theo đúng ngành, nghề ‘kinh doanh đã đãng ký theo đúng pháp luật hiện hành.

6- UBND các xã, phường nơi có người nước ngoài-thuê nhà

Có trách nhiệm thông báo rộng rãi các văn bản liên quan đến việc thuê nhà và xin thuê‘nhà để nhân dân biết, làm thủ tục theo đúng quy định.

Điều 4 - Trình tự giải quyết cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trình tự giải quyết cấp đăng ký kinh doanh chỉ được xét khi hổ Sơ cho thuê nhà đã được duyệt và các đối tượng thuê nhà đã được cấp phép. Thủ tục xin cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau :

-Nếu cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân người Trung Quốc kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy đinh tại Nghị định 08/2001/NĐ-CP và Thông tư 02/2001/TT-PCA , phòng Thương mại du lịch hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân Trung Quốc làm hổ sơ và tiếp nhận hổ sơ. Sau khi hồ sơ đầy đủ chuyển sang công an Thị xã xin xác nhận cam kết thực hiện các quy định điều kiện về an ninh trật tự hoặc "Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự" hoặc tham mưu cho UBND Thị xã báo cáo Công an tỉnh phê cấp theo quy định tại Thông tư 02/2001/TT-BCA . Trong trường hợp công an Thị xã cấp, hẹn giải quyết tối đa là 5 ngày,

+Đối với các cá nhân, tổ chức xin cấp giây phép đăng ký kinh doanh , các ngành, nghề không thuộc danh mục các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định chi tiết tại Nghị định 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ, phòng.Thương mại - Du lịch căn cứ vào hồ sơ xin đăng ký kinh doanh, giấy phép thuê nhà của các đối tượng người Trung Quốc và các thủ tục liên quan khác báo cáo UBND Thị xã để xét duyệt cấp giấy phép đăng ký kinh doanh.

Điều 5 - Tổ chức thực hiện

Các phòng, ban chức năng căn cứ nhiệm vụ được giao tổ chức tiếp nhận và giải quyết các thủ tục đảm bảo :

-Thời giạn cấp phép cho người nước ngoài thuê nhà khi có đẩy đủ thủ tục không quá 5 ngày.

-Thời gian cấp phép cho người Việt Nam có .nhà cho thuê từ khi nhận đẩy đủ.hồ sơ không quá 18 ngày.

-Đối với các cơ quan, doanh nghiệp Trung Quốc, Sau khi có ý kiến phê duyệt của Công an Tỉnh và Sở Xây dựng, việc cấp phép thuê nhà khống quá 5 ngày.

Các đối tượng người nước ngoài không phải là người Trung Quốc thực hiện theo pháp luật hiện hành.

Trên đây là quy định tạm thời của UBnD Thị xã Móng Cái quy định thủ tục thuê nhà, cho thuê nhà và cấp đăng ký kinh doanh cho người Trung Quốc. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo UBND Thị xã để điều chỉnh cho phù hợp. .

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đang Cập Nhật