BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2968/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCCÔNG BỐ MÔ HÌNH KHUNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CHO CÁC LOẠI HÌNH CƠ QUANHÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI ĐỊA PHƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chínhphủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngbố kèm theo Quyết định này Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng cho cácloại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương.

Mô hình khung hệthống quản lý chất lượng cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phươngcông bố kèm theo Quyết định này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử củaBộ Khoa học và Công nghệ (http://www.most.gov.vn) và Tổng cục Tiêu chuẩn Đolường Chất lượng (http://www.tcvn.gov.vn).

Điều 2.Việcxây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung công bố kèmtheo Quyết định này được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 144/2006/QĐ-TTgngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chấtlượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hànhchính nhà nước và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướngChính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTgngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chấtlượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hànhchính nhà nước.

Điều 3.SởKhoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Quyết địnhsố 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Tổngcục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thủ trưởng các cơ quan, tổchức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trong quá trình ápdụng hệ thống quản lý chất lượng theo Mô hình khung, nếu có vấn đề phát sinh hoặcvướng mắc, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Khoa học vàCông nghệ để xem xét, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung.

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC, Vụ TCCV);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trực thuộc TW;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục TĐC;
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quân