ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 11 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành Quy định quản lý khoáng sản

trên địa bàn tỉnh Lào Cai

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996;

Xét đề nghị của Sở Công nghiệp tại văn bản số 54/TT-TN-CN ngày 28/10/1998,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản "Quy định quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai"

Điều 2. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đặng Quốc Lộng