HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 297-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐỔI TÊN CỤC QUẢN LÝ HỢP TÁC XÃ MUA BÁN THÀNH BAN QUẢN LÝ HỢP TÁC XÃ MUABÁN VIỆT NAM THUỘC BỘ NỘI THƯƠNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hộiđồng chính Phủ ngày 14-7-1960;
Căn cứ vào Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính phủ và bản quyđịnh về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các Bộ trong lĩnh vực quản lýkinh tế, ban hành kèm theo Nghị định số 172-CP ngày 01-11-1973 của Hội đồngChính phủ;
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội thương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay đổi tên Cụcquản lý hợp tác xã mua bán trực thuộc Bộ Nội thương thành Ban quản lý hợp tácxã mua bán Việt Nam trực thuộc Bộ Nội thương.

Điều 2. – Ban quản lý hợptác xã mua bán Việt Nam có nhiệm vụ:

- Giúp Bộ trưởng Bộ Nội thươngchỉ đạo và quản lý phong trào và mọi hoạt động của ngành hợp tác xã mua bántrong cả nước theo đường lối, chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước;

- Về quan hệ đối ngoại và giaodịch quốc tế, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội thương, Ban quảnlý hợp tác xã mua bán Việt Nam được trực tiếp đặt quan hệ giao dịch với các tổchức thương nghiệp hợp tác xã các nước, chủ yếu là các nước xã hội chủ nghĩatheo đúng chủ trương, đường lối của những quy định của Đảng và Nhà nước.

Điều 3. – Ban quản lý hợptác xã mua bán Việt Nam do một trưởng ban điều khiển theo chế độ thủ trưởng;giúp việc trưởng ban có các phó trưởng ban.

Nhiệm vụ cụ thể và tổ chức bộmáy của Ban quản lý hợp tác xã mua bán Việt Nam do đồng chí Bộ trưởng Bộ Nộithương quy định với nguyên tắc tinh giản bộ máy, biên chế gọn, nhẹ, làm việc cóhiệu quả.

Điều 4. - Đồng chí Bộtrưởng Bộ Nội thương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng