ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

*******

Số: 297-KHKT/QĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH 12 TIÊU CHUẨN NHÀNƯỚC

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀKỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ nghị định số 123-CPngày 24/8/1963 của Hội đồng Chính phủ vềviệc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành vàquản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sảnphẩm công nghiệp, nông nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này cáctiêu chuẩn Nhà nước dưới đây:

1. TCVN 2287-78. Hệ thống tiêu chuẩn antoàn lao động. Quy định cơ bản.

2. TCVN 2288-78. Các yếu tố nguy hiểm vàcó hại trong sản xuất, phân loại.

3. TCVN 2289-78. Quá trình sản xuất Yêucầu chung về an toàn.

4. TCVN 2290-78. Thiết bị sản xuất.Yêu cầu chung về an toàn.

5. TCVN 2291-78. Phương tiện bảovệ người lao động, phân loại.

6. TCVN 2292-78. Công việc sơn, Yêu cầuchung về an toàn.

7. TCVN 2293-78. Gia công gỗ, Yêu cầu chungvề an toàn.

8. TCVN 2294-78. Nhiệt luyện kim loại, Yêucầu chung về an toàn.

9. TCVN 2295-78. Tủ điện củathiết bị phân phối trọn bộ và củatrạm biến áp trọn bộ. Yêu cầu chung về antoàn.

10. TCVN 2296-78. Thiết bị rèn, ép, Yêucầu chung về an toàn.

11. TCVN 2297-78. Thuốc thử, Axit nitric

12. TCVN 2298-78. Thuốc thử. Axit clohydric.

Điều 2: Các tiêu chuẩn trên chính thức áp dụngđối với tất cả các ngành, các địaphương có liên quan trong cả nước và có hiệulực từ ngày 01 tháng 07 năm 1979.

KT. CHỦ NHIỆM

ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
PHÓ CHỦ NHIỆM

Lê Khắc

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 297-KHKT/QĐ năm 1978 ban hành 12 tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật ban hànhQuyết định 297-KHKT/QĐ năm 1978 ban hành 12 tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật ban hànhQuyết định 297-KHKT/QĐ năm 1978 ban hành 12 tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật ban hànhQuyết định 297-KHKT/QĐ năm 1978 ban hành 12 tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật ban hànhQuyết định 297-KHKT/QĐ năm 1978 ban hành 12 tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật ban hànhQuyết định 297-KHKT/QĐ năm 1978 ban hành 12 tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật ban hànhQuyết định 297-KHKT/QĐ năm 1978 ban hành 12 tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật ban hànhQuyết định 297-KHKT/QĐ năm 1978 ban hành 12 tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật ban hànhQuyết định 297-KHKT/QĐ năm 1978 ban hành 12 tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật ban hành