NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH
V
ề việc thu phí đối với việc rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng
________

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã Tín dụng và Công ty Tài chính ngày 23-5-1990;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính Ngân hàng Nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay quy định về việc thu phí đối với việc rút tiền mặt Việt Nam đồng hoặc ngoại tệ (gọi tắt là rút tiền mặt) bằng thẻ tín dụng Visa Card và Master card áp dụng cho các Ngân hàng. Tổ chức tín dụng được phép thực hiện thanh toán dịch vụ thẻ tín dụng (từ đây gọi tắt là Ngân hàng thanh toán thẻ).

Điều 2. Đơn vị thu và trả phí dịch vụ:

- Các ngân hàng thanh toán thẻ thu phí rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng đối với khách hàng rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng Visa Card và Master card.

- Khách hàng tút tiền mặt bằng thẻ tín dụng Visa card và Master card có trách nhiệm trả phí cho Ngân hàng thanh toán thẻ.

Điều 3. Mức thu phí đối với việc rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng:

Các Ngân hàng thanh toán thẻ được phép thu phí dịch vụ tối đa là 3% (ba phần trăm) số tiền mặt rút ra cho mỗi lần rút tiền mặt đối với loại thẻ tín dụng Visa Card và Master Card.

Điều 4. Khoản phí thu được các Ngân hàng thanh toán thẻ hạch toán vào tài khoản phân tích Thu dịch vụ thanh toán trong tài khoản Thu nhập của Ngân hàng.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng, Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Tổng giám đốc, Giám đốc Ngân hàng và Tổ chức Tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỐNG ĐỐC
Phó Thống đốc

(Đã ký)

Chu Văn Nguyễn