ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc phê duyệt định mức hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng cai nghiện

theo phương án 3 giai đoạn tại Trung tâm 06 tỉnh

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 20/CP ngày 13/4/1996 của Chính phủ và Thông tư số 12/TTLB-LĐTBXH-TC của Liên Bộ Lao động - TBXH - Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với người được đưa vào cơ sở chữa bệnh;

Theo đề nghị của Liên Sở Tài chính Vật giá - Lao động Thương binh xã hội tại Tờ trình số 280/TT ngày 18/10/1999,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức tiền ăn cho đối tượng cai nghiện theo phương án cai 3 giai đoạn, thời gian tập trung 12 tháng tại trung tâm cai nghiện của tỉnh như sau:

1. Hỗ trợ tiền ăn 6 tháng đầu:

- Từ tháng thứ 1 đến hết tháng thứ 3 mức ăn 100.800đ/1tháng (Một trăm ngàn tám trăm đồng).

- Từ tháng thứ 4 đến hết tháng thứ 6 mức ăn 72.000đ /1 tháng (Bảy hai ngàn đồng).

Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương.

2. Hỗ trợ tiền ăn từ tháng thứ 7 đến hết tháng thứ 12: Mức ăn 72.000đ/1tháng (Bảy hai ngàn đồng).

Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương.

3. Thời điểm áp dụng định mức tiền ăn trên kể từ ngày 01 tháng 7 năm 1999.

Điều 2. Đối tượng được hỗ trợ định mức tiền ăn trên là người được đưa vào Trung tâm cai nghiện theo phương án cai 3 giai đoạn. Trong thời gian cai nghiện tập trung 12 tháng phải chấp hành tốt qui chế cai nghiện của Trung tâm.

Các đối tượng vi phạm qui chế bị xử lý từ mức cảnh cáo trở lên, Sở Lao động TBXH xem xét cụ thể báo cáo UBND tỉnh giảm hoặc cắt hoàn toàn số tiền hỗ trợ.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các ngành: Lao động - TBXH, Tài chính - Vật giá, Kế hoạch - Đầu tư và các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Giàng Seo Phử