BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN “CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TƯỚI TIÊU CHÍNH THUỘC HỆ THỐNG THỦY NÔNG XUÂN THỦY” TỈNH NAM ĐỊNH
-----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét Văn bản số 10/CV-TN-DAĐT ngày 02 tháng 11 năm 2011 của Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Xuân Thủy về việc thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Cải tạo và nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi tưới tiêu chính thuộc hệ thống thủy nông Xuân Thủy” tỉnh Nam Định;

>> Xem thêm:  Được đền bù đất nông nghiệp từ năm 2005 đến 2013 có được đền bù thêm không ?

Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Cải tạo và nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi tưới tiêu chính thuộc hệ thống thủy nông Xuân Thủy” tỉnh Nam Định gồm các Ông, Bà có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, thẩm định báo cáo đánh giá báo cáo tác động môi trường của dự án nêu trên, chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định và gửi kết quả cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Các chi phí cho hoạt động của Hội đồng được lấy từ nguồn thu phí thẩm định theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên Hội đồng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT, KHCN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN “CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH THỦY LỢI TƯỚI TIÊU CHÍNH THUỘC HỆ THỐNG THỦY NÔNG XUÂN THỦY” TỈNH NAM ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 2973/QĐ-BNN-KHCN ngày 05 tháng 12 năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

>> Xem thêm:  Đền bù đất vườn trồng cây lâu năm liền kề đất nhà ở như thế nào ? Có nên mua đất đền bù không ?

TT
Họ và tên
Học hàm, Học vị
Nơi công tác
Chức danh trong hội đồng
1
Nguyễn Đình Ninh
TS
Hội Thủy lợi Việt Nam
Chủ tịch
2
Đinh Vũ Thanh
PGS.TS
Vụ KHCN&MT, Bộ Nông nghiệp và PTNT
Phó Chủ tịch
3
Nguyễn Xuân Khôi
Thạc sĩ
Vụ KHCN&MT, Bộ Nông nghiệp và PTNT
Ủy viên thư ký
4
Phạm Thị Ngọc Lan
TS
Khoa Môi trường, Trường Đại học Thủy lợi
Ủy viên phản biện
5
Trịnh Thị Thanh
PGS.TS
Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Ủy viên phản biện
6
Nguyễn Thị Kim Dung
Thạc sĩ
Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường - Viện KHTLVN
Ủy viên
7
Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
Ủy viên

>> Xem thêm:  Giá đất tối ưu được đền bù khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại Hà nội ? Hỗ trợ thu hồi đất