ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường

trên địa bàn tỉnh Lào Cai

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định 175/CP ngày 18 tháng 10 năm 1994 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc các sở: Khoa học Công nghệ và Môi trường tại Tờ trình số 648 ngày 27/10/1999, Tư pháp tại văn bản số 315/PQ-STP ngày 26/10/1999,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy chế Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ. Những vấn đề khác chưa được quy định trong Quy chế này thì được thực hiện theo Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm Pháp luật khác của Nhà nước ban hành.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước, các tổ chức và cá nhân sản xuất kinh doanh hoặc có hoạt động liên quan đến môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Giàng Seo Phử