UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 298-QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định lập qũy phòng chống lụt bão

______________

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Chỉ thị số 149/CT ngày 6/5/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai;

Xét Tờ trình liên ngành số 01-TT/CBL ngày 02 tháng 01 năm 1992 giữa ban chỉ huy chống lụt bão thành phố, Sở tài chính và Sở thủy lợi xin thành lập quỹ phòng chống lụt bão của thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Bản quy định thành lập quỹ phòng chống lụt bão của thành phố.

Điều 2. Giao cho Ông trưởng ban chỉ huy chống bão lụt thành phố, giám đốc Sở tài chính và Giám đốc Sở thủy lợi phối hợp với các ngành liên quan tổ chức hướng dẫn cụ thể bản quy định này.

Điều 3. Các Ông, Bà Chánh văn phòng, Ủy ban Nhân dân thành phố và thủ trưởng các ban, ngành của thành phố, thủ trưởng các cơ quan, xí nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn thành phố và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, quận, thị xã căn cứ quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào An