ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN PHÚ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 298/QĐ-UBND

Tân Phú, ngày 23 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 95/TTr-PTP ngày 18 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú năm 2018 (đính kèm danh mục).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các ban ngành quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hứa Thị Hồng Đang

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ NĂM 2018
(Ban hành kèm Quyết định số: 298/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú)

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 của UBND quận Tân Phú ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Ngày 20 tháng 11 năm 2018

02

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2010

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Tân Phú

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 của UBND quận Tân Phú ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Tân Phú

Ngày 20 tháng 11 năm 2018

03

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2010

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Tân Phú

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 07 năm 2018 của UBND quận Tân Phú ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Ngày 01 tháng 8 năm 2018

04

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2010

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Tân Phú

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 01 tháng 08 năm 2018 của UBND quận Tân Phú ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên - Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Ngày 10 tháng 8 năm 2018

05

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2010

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 07 năm 2018 của UBND quận Tân Phú ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Ngày 01 tháng 8 năm 2018

06

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2011

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Phú

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 01 tháng 08 năm 2018 của UBND quận Tân Phú ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên - Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Ngày 10 tháng 8 năm 2018

Tổng số văn bản: 06 văn bản