ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 298/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 02 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 24/TTr-STP ngày 15 tháng 02 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi btoàn bộ 02 quyết định là văn bản quy phạm pháp luật do y ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành, gồm:

1. Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

Lý do: Thẩm quyền ban hành và nội dung của Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND không còn phù hợp với quy định hiện hành, vì:

- Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ; Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BKHCN-BNV ngày 28/5/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ đã hết hiệu lực do được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Khoa học và Công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

- Theo khoản 5, Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau (ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh) thì chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đơn vị tương đương thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ do Giám đốc Sở quy định.

2. Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 21/3/2014 ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Lý do: Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND không phù hợp chủ trương của Bộ Chính trị tại Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại (Quy chế 272), vì:

Theo quy định tại Quy chế 272 thì các địa phương chỉ ban hành một (01) Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của địa phương mình. Tại tỉnh Cà Mau, ngày 07/12/2015, Tỉnh ủy Cà Mau đã ban hành Quyết định số 43-QĐ/TU về việc ban hành Quy chế về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh nên Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND không còn phù hợp.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị có liên quan căn cQuyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- VP Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- TT.T
nh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND t
nh;
- Cổng TTĐT t
nh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
-
CV các khối (VIC);
- NC (N43);
- Lưu: VT, Ktr06/3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân