ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt Đề án “Luân phiên cán bộ y tế từ tuyến tỉnh về hỗ trợ y tế
tuyến huyện giai đoạn 2008 - 2010” của tỉnh Hà Giang

_____________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ kết luận số 123/KL-TU ngày 06/12/2007 của Tỉnh ủy Hà Giang về việc xây dựng chính sách thu hút cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao và xã hội hóa công tác y tế, tăng cường cán bộ y tế về cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 1816/QĐ-BYT ngày 26/5/2008 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án “ Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ”;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Y tế tỉnh Hà Giang tại Tờ trình số 173/TTr- SYT, ngày 11/9/2008 về việc :” Xin phê duyệt và ban hành Để án “Luân phiên cán bộ y tế, từ tuyến tỉnh về hỗ trợ y tế tuyến huyện giai đoạn 2008 - 2010” của tỉnh Hà Giang” ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và ban hành Đề án “Luân phiên cán bộ y tế, từ tuyến tỉnh về hỗ trợ y tế tuyến huyện giai đoạn 2008 - 2010” của tỉnh Hà Giang (Có Đề án kèm theo quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực và được tổ chức thực hiện kể từ ngày ký ban hành.

Điều3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Đề án, Giám đốc sở Y tế, Tài chính, Kế hoạch- Đầu tư, Nội vụ, chủ tịch UBND các huvện, thị xã; Phòng Y tế các huyện, thị xã, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

ĐỀ ÁN

Luân phiên cán bộ y tế, từ tuyến tỉnh về hỗ trợ y tế tuyến huyện giai đoạn 2008 - 2010 của tỉnh Hà Giang

( Ban hành kèm theo Quyết định số 2982/QĐ-UBND,ngày 15 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Giang )

 I. Sự cần thiết cử cán bộ luân phiên từ y tế tuyến tỉnh về hỗ trợ các đơn vị y tế tuyến huyện:

Trong thời gian qua công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân đã được từng bước nâng lên tuy nhiên chất lượng khám chữa bệnh và công tác dự báo kiểm soát dịch bệnh ở tuyến cơ sở còn nhiều hạn chế do có sự thay đổi mô hình tổ chức bộ máy, thiếu cán bộ có năng lực, trình độ chuyên sâu. Cùng với sự vận động của nền kinh tế thị trường nên hiện nay lực lượng cán bộ đặc biệt là bác sỹ có tay nghề đều tập trung về các tỉnh, thành phố lớn nên dẫn đến tình trạng thiếu bác sỹ.

Việc cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ các đơn vị y tế tuyến tỉnh về hỗ trợ y tế tuyến huyện nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệrih cũng như khả năng dự báo, giám sát và phát hiện ngăn chặn dịch bệnh xảy ra có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đồng thời có tác dụng đào tạo cán bộ tại chỗ.

Đối với các xã chưa có bác sỹ việc luân phiên bác sỹ từ tuyến huyện về khám chữa bệnh tại xã theo chế độ lưu trú một số buổi trong tuần là giải pháp để người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế.

II. Căn cứ xây dựng đề án:

1. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ kết luận số 123/KL-TU ngày 06/12/2007 của Tỉnh ủy Hà Giang về việc xây dựng chính sách thu hút cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao và xã hội hóa công tác y tế, tăng cường cán bộ y tế về cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 1816/QĐ-BYT ngày 26/5/2008 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án “cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ”.

2. Căn cứ vào nhu cầu thực tế:

Nhu cầu cán bộ y tế, bác sỹ có trình độ chuyên môn tại các bệnh viện và trung tâm y tế huyện rất lớn nhằm đáp ứng sự phát triển khoa học công nghệ.

Việc luân phiên cán bộ chuyên môn từ tuyến tỉnh hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho tuyến huyện có tính khả thi và đem lại hiệu quả cao.

Cải thiện được tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến tỉnh khi trình độ chuyên môn của cán bộ y tế, dịch vụ y tế tuyến huyện được nâng lên.

III. Mục tiêu:

1. Mục tiêu chung:

- Củng cố, kiện toàn hệ thống Tổ chức Bộ máy, nâng cao chất lượng, khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh và công tác y tế dự phòng cho tuyến huyện .

- Giảm tình trạng quá tải cho bệnh viện tuyến tỉnh.

- Đào tạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ tại chỗ cho cán bộ y tế các tuyến.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Hoàn thiện văn bản khảo sát, đánh giá, thống nhất với cấp huyện về nội dung hỗ trợ.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể luân chuyển cán bộ tăng cường với từng huyện.

- Thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra.

IV. Nguyên tắc và thời gian:

Cử cán bộ chuyên môn hoặc kíp cán bộ chuyên môn từ các đơn vị tuyến tỉnh có khả năng giải quyết công việc phù hợp để hỗ trợ các đơn vị y tế huyện .

Thời gian luân phiên: Từ 03 tháng trở lên.

V. Chế độ đối với cán bộ đi luân phiên:

1. Cán bộ đi luân phiên được giữ nguyên biên chế và chế độ lương, phụ cấp theo lương như đang công tác tại đơn vị cử đi. Các chế độ công tác, chế độ trực, phẫu thuật, chống dịch... do đơn vị tuyến huyện chi trả theo quy định chung.

2. Các đơn vị y tế tuyến tỉnh và đơn vị tiếp nhận cán bộ luân phiên có trách nhiệm Quản lý cán bộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi vể tinh thần và cơ sở vật chất để cán bộ yên tâm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Cán bộ đi luân phiên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại nơi luân phiên (có xác nhận của cơ sở nơi cán bộ đến luân phiên) được hưởng các chế độ khen thưởng theo quy định.

VI. Nhiệm vụ của các đơn vị và cá nhân:

1. Sở y tế:

- Quán triệt chủ trương cử luân phiên cán bộ đến các đơn vị trong ngành và đến cán bộ được cử đi luân chuyển. Thời gian quán triệt từ tháng 01/9/2008 trở đi.

- Tiến hành tổ chức thực hiện các nội dung của Để án.

2. Các đơn vị y tế tuyến tỉnh: thực hiện các bước sau đây:

- Bước 1: Cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị y tế tuyế 1 tỉnh quán triệt chủ trương của ngành tới toàn thể cán bộ CCVC.

- Bước 2: Tổ chức đi khảo sát tại huyện, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu, kỹ thuật cần chuyển giao với đơn vị tuyến huyện.

- Bước 3: Xây dựng nội dung kế hoạch cụ thể, chi tiết ; về số lượng cán bộ, loại chuyên khoa, thời gian và các nội dung liên quan ) trình Sở Y tế phê duyệt.

- Thời gian thực hiện : Mỗi kỳ luân phiên hỗ trợ, các đơn vị y tế tuyến tỉnh lập báo cáo trình sở y tế để phê duyệt và tổng hợp.

- Đợt 1 theo Đề án này: yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện, trình Kế hoạch về Sở Y tế trước 25/9/2008.

3. Các đon vị y tế huyện:

- Đề xuất yêu cầu sát với thực tế với các đơn vị y tế tuyến tỉnh để đáp ứng một cách hiệu quả (về cơ cấu, số lượng, chất lượng cán bộ đến luân phiên, kỹ thuật công nghệ cần được chuyển giao nằm trong kế hoạch).

- Tiếp nhận và quản lý cán bộ luân chuyển đến và ccj trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận để cán bộ luân phiên hoàn thành nhiệm vụ.

- Xây dựng kế hoạch giúp các xã chưa có bác sỹ: Xây dựng thành chủ trương thống nhất trong cấp uỷ và lẫnh đạo đơn vị. Có Kế hdạch cụ thể, trước mắt, thực hiện theo hình thức cử bác sỹ về xã khám chữa bệnh theo buổi trong tuần.

4. Cán bộ y tế đi luân phiên:

- Thông suốt về tư tưởng, tự nguyện tự giác, khuyến khích viết đơn tự nguyện.

- Chủ động thực hiện kế hoạch hỗ trợ cụ thể về chuyên môn, nghiệp vụ như hướng dẫn thực hành kỹ thuật, đào tạo tại chỗ theo phương thức cầm tay chỉ việc.

- Chấp hành sự Quản lý và phân công của lãnh đạo đơn vị y tế huyện. Thực hiện đầy đủ các quy định và quy chế chuyên môn đã được Bộ Y tế ban hành. Phấn đấu và gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

VII. Tổ chức thực hiện:

1. Thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh: ( có Quyết định riêng).

- Đồng chí: PCT UBND tỉnh (Phụ trách khối Văn xã):

- Giám đốc Sở Y tế :

- Các Phó Giám đốc Sở y tế :

Trưởng ban

Phó ban thường trực

Thành viên

- Chánh văn phòng; Các Trưởng phòng thuộc Sở và Lãnh đạo các đơn vị y tế tuyến tỉnh tham gia làm thành viên,

- Chuyên viên Văn phòng Sở: thư ký Ban chỉ đạo (sở y tế chỉ định).

2. Các huyện, thị : Thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện, thị đổng chí Phó chủ tịch phụ trách khối Văn hóa xã hội làm Trưởng ban; Các thành viên do Trưởng phòng Y tế tham mưu giúp UBND để thành lập.

2. Kinh phí hoạt động:

Sở y tế làm dự toán đưa vào kế hoạch nguồn ngân sách cấp hàng năm . Riêng năm 2008, Sở y tế lập dự toán thông qua sở Tài chính thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh.

3. Triển khai thực hiện:

Sở Y tế chủ trì, phối hợp cùng sở Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã và các ngành , các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án này.

Báo cáo : Sở y tế tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ y tế theo Quy

định./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Trường Tô