BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2984/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ HỘI “LÀNG NGHỀ,PHỐ NGHỀ THĂNG LONG – HÀ NỘI” TRONG CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG –HÀ NỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DULỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định 795/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc phê duyệt chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 3038/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch UBNDthành phố Hà Nội; Quyết định số 2382/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Bộtrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị tổchức hoạt động trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm2010; Căn cứ Công văn số 334/BNN-CB ngày 03 tháng 02 năm 2010 của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn về việc đồng chủ trì và phối hợp tổ chức Lễ hội“Làng nghề, phố nghề Thăng Long – Hà Nội”;
Căn cứ Quyết định số 1403/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kịch bản tổ chức Lễ hội “ Làng nghề, phốnghề Thăng Long-Hà Nội” tại Công viên Bách Thảo, quận Ba Đình, Hà Nội;
Căn cứ Công văn số 2721 ngày 06 tháng 8 năm 2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Dulịch về việc thay đổi thời gian tổ chức Lễ hội “ Làng nghề, phố nghề ThăngLong-Hà Nội”.
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệthuật Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam chủ trì phối hợpvới Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối ( Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn ), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Văn phòng Banchỉ đạo 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Sở Nôngnghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố, các Hội chuyên ngành thủcông mỹ nghệ, các làng nghề thủ công truyền thống và các đơn vị liên quan tổchức Lễ hội “ Làng nghề, phố nghề Thăng Long-Hà Nội” tại Công viên Bách Thảo,quận Ba Đình, Hà Nội thời gian từ ngày 16/9/2010 đến ngày 21/9/2010.

Điều 2. Kinh phí thực hiện

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp kinh phí cho các hoạtđộng của lễ hội theo dự toán của Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật ViệtNam.

- Kinh phí của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp cho cácđơn vị thuộc Ủy ban tham gia lễ hội.

- Kinh phí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấpcho các đơn vị thuộc Bộ tham gia lễ hội

- Kinh phí của các đơn vị tham gia triển lãm.

- Xã hội hóa, vận động tài trợ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâmTriển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nônglâm thủy sản và nghề muối, Văn phòng Ban chỉ đạo 1000 năm Thăng Long – Hà Nội,Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchHà Nội, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố vàcác đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);
- Bộ NN& PTNT;
- UBND TP Hà Nội;
- Lưu: VT, TLVHNTVN, TH.15.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tiến Thọ