CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2984/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO TRỞ LẠI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn c Điu 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn c Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 675/TTr-CP ngày 08/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với 03 cá nhân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Séc (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trương Tấn Sang

DANH SÁCH

CÁC TRƯỜNG HỢP CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA SÉC ĐƯỢC TRỞ LẠI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2984/QĐ-CTN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch nước)

1.

Đỗ Duy Chính, sinh ngày 20/4/1957 tại Bắc Ninh

Có tên gọi Việt Nam là: Đỗ Duy Chính

Hiện cư trú tại: Branická 537/103, Praha 4, Cộng hòa Séc

Giới tính: Nam

2.

Nguyễn Thanh Vân (Nguyenová Thanh Vân), sinh ngày 16/8/1957 tại Hà Nội

Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thị Thanh Vân

Hiện cư trú tại: Branická 537/103, Praha 4, Cộng hòa Séc

Giới tính: Nữ

3.

Đỗ Duy Hoàng, sinh ngày 02/5/1985 tại Hà Nội

Có tên gọi Việt Nam là: Đỗ Duy Hoàng

Hiện cư trú tại: Branická 537/103, Praha 4, Cộng hòa Séc.

Giới tính: Nam