ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2984/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC MỞ ĐIỂM XUẤT HÀNG KHU VỰC MỐC 1344(2)+500M THUỘC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU BẮCPHONG SINH, HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quảnlý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới; Quyết địnhsố 139/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về sửađổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ;

Căn cứ Quyết định số 115/2002/QĐ-TTg ngày 13/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập khu kinh tế cửa khẩu vàáp dụng chính sách khu kinh tế cửa khẩu đối với khu vực Hoành Mô - Đồng Văn vàBắc Phong Sinh tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày7/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nướcđối với hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoạiquan;

Căn cứ Công văn số 1420/TTg-KTTH ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ V/v thông quan hàng hóa xuất nhập khẩubiên mậu;

Căn cứ Công văn số 1948/BCT-XNK ngày 08/3/2013 của Bộ Công Thương V/v mở một số điểm xuất hàng, tuyến đường cókhả năng cho phép hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gửi khongoại quan đi qua;

Căn cứ Công văn số 6468/BTC-TCHQ ngày 23/5/2013 của Bộ Tài chính về mở một số điểm xuất hàng, tuyến đường có khảnăng cho phép hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gửi kho ngoạiquan đi qua;

Căn cứ Công văn số 1136/BTLBP-BTM ngày 14/6/2013 V/v triển khai bố trí lực lượng thực hiện nhiệmvụ tại một số điểm xuất hàng, tuyến đường trên địa bàn biên giới tỉnh QuảngNinh;

Căn cứ Công văn số1136/BTLBP-BTM ngày 14/6/2013 của Bộ tư lệnh Biên phòng V/v triển khai bố trílực lượng thực hiện nhiệm vụ tại một số điểm xuất hàng, tuyến đường trên địabàn biên giới tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Công văn của Tổng cục Hảiquan số 4723/TCHQ-GSQL ngày 14/8/2013 V/v đề nghị công nhận đảm bảo cơ sở hạtầng các điểm xuất hàng tại khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh; số 5463/TCHQ-GSQL ngày 16/9/2013 của Tổng cục Hải quan V/v triển khai và bố trílực lượng tại các điểm xuất hàng trên tuyến biên giới;

Xét đề nghị của Sở Công Thươngtại công văn số 2064/SCT-QLXNK ngày 28 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mở Điểm xuất hàngkhu vực Mốc 1344(2)+500m thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện HảiHà, tỉnh Quảng Ninh.

- Vị trí, phạm vi ranh giới: tại khuvực Mốc 1344(2)+500m, bản mốc 13, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà (theo sơ đồ, tọađộ chi tiết đính kèm quyết định này). Trong đó chiều dài dọc biên giới dài 150m.

- Diện tích: 18.361,7 m2

Điều 2. Căn cứ nội dung tạiĐiều 1 Quyết định này, Cục Hải quan tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, SởY tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với các đơn vịliên quan bố trí lực lượng chuyên ngành kiểm tra, kiểm soát, giám sát hàng hóaxuất qua điểm xuất hàng nêu trên theo quy định.

Việc xuất hàng tại Điểm xuất hàng khuvực Mốc 1344(2)+500m chỉ được phép thực hiện khi đã có đủ các lực lượng chứcnăng chuyên ngành tại đây theo quy định hiện hành.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dânhuyện Hải Hà thực hiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động tại điểm xuấthàng này theo quy định.

Điều 4. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các ông (bà): ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Chỉ huy Trưởng Bộchỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Công Thương, Y tế, Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà và Thủtrưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5 (thực hiện);
- Các Bộ, ngành: Công Thương, Tài chính, Y tế, NN và PTNT, Bộ Quốc phòng ( Bộ Tư lệnh BĐBP) (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (để b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- HU, HĐND, UBND huyện Hải Hà;
- Chi cục Quản lý thị trường tỉnh;
- V0, V1, TM1;
- Lưu: VT, TM1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành