BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2987/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số 01/CV-TCHQ ngày 8/7/2016 và công văn bổ sung số 01/KBS-TCHQ ngày 2/8/2016 của Chi nhánh Công ty TNHH Việt Nam BLS (Hà Nội);

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận:

Chi nhánh Công ty TNHH Việt Nam BLS (Hà Nội).

Mã số thuế: 0310425362-001.

Địa chỉ: S3, tầng 12A, tòa nhà 319 Tower, 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, mã số chi nhánh 0310425362-001 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/4/2011.

Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Chi nhánh Công ty TNHH Việt Nam BLS (Hà Nội) có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Công ty TNHH Việt Nam BLS (Hà Nội), Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG