BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2988/2001/QĐ-BGTVT

ngày 12 tháng 09 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYCHẾ PHÒNG, CHỐNG, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO, LỤT TRONG NGÀNH ĐƯỜNG BỘ SỐ2988/2001/QĐ-BGTVT NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2001

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Bộ Luật giao thông Đường bộ số 26/2001/QH10 ngày 29/6/2001;

Căn cứ Pháp lệnh phòng chống lụt bão ngày 20tháng 3 năm 1993;

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, chưc năng quản lý Nhà nước và cơ cấu tổchức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 20 tháng 5 năm 1996của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phòng chống bão lụt;

Căn cứ Quyết định số 1808/QĐ-BGTVT ngày 22/7/1999của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập ban phòng chống bão lụttrực thuộc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Nhằm tăng cường quản lý Nhà nước trong việc phòng,chống và khắc phục hậu quả bão lụt trong ngành Đường bộ;

Xét đề nghị của Trưởng ban chỉ huy phòng chống bãolụt Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt nam và Vụ trưởng Vụ Phápchế - Vận tải:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Ban hành kèm theo Quyết định này “Quychế phòng, chống khắc phục hậu quả bão, lụt trong ngành Đường bộ”.

Điều 2 :Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định 593/1998/QĐ-GTVT ngày28/3/1998.

Điều 4 : Các ông Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng,Vụ trưởng, Trưởng ban, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải (GTCC), Thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT
THỨ TRƯỞNG

Phạm Quang Tuyến